Årsberetning 2019

Gennem de sidste par år har vi i stigende grad haft fokus på, hvordan vi selv og dem vi samarbejder med, nytænker metoder og processer. Det bar nye samarbejder og konkrete tiltag i fonden i høj grad præg af i 2019.
Toggle text

I Bikubenfonden arbejder vi hver dag proaktivt med at afprøve nyskabende løsninger, formater og samarbejdsformer. Vores mission er at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst med fokus på at realisere potentiale.

Anbragte unge og den svære overgang til eget hjem

På socialområdet arbejder vi for at øge unges livsmestring og løfte dem fra kanten af samfundet. I forlængelse af det tog vi i 2019 et yderligere skridt, da vi lancerede et nyt spor med fokus på anbragte unge i overgangen til eget hjem. Målet for vores indsatser er at sikre unge den støtte, de har brug for i overgangen mellem anbringelse og eget hjem. Sporet er født ud af vores mangeårige fokus i regi af Hjem til Alle alliancen på at hjælpe unge ud af hjemløshed. Forskning viser nemlig, at hver 3. hjemløse ung i Danmark er tidligere anbragt, og at tidligere anbragte på mange andre parametre er mere udsatte end ikke anbragte.

I efteråret 2019 udgav vi i samarbejde med Socialt Udviklingscenter, SUS, rapporten Ung mellem anbringelse og eget hjem. Rapporten bygger på 18 tidligere anbragte unges erfaringer sat i spil overfor forskere og fagprofessionelle på området. De unge selv pegede bl.a. på, at manglende relationer og ingen eller mangelfuld kommunal støtte var nogle af de barrierer, som gjorde det svært at stå på egne ben, når voksenlivet bankede på. For manges vedkommende smækker kommunekassen i, når de unge fylder 18 år og anbringelsen slutter. Herfra må de unge stå på egne ben – på et fundament, der for mange består af en ustabil opvækst med brudte relationer.

Heldigvis arbejder flere kommuner i dag med at udvikle nye metoder til at forbedre støtten og hjælpen til anbragte unge i overgangen mellem anbringelse og eget hjem. Men hvis vi skal sikre anbragte unge en god fremtid, skal vi turde at gå nye veje og udfordre vane- og silotænkning. På baggrund af rapporten inviterede vi derfor i begyndelsen af 2020 sammen med Dansk Design Center landets kommuner til at deltage i initiativet Min vej hjem med det formål at udvikle innovative løsninger på anbringelsesområdet igennem en ambitiøs innovationsproces.

Vi har afsat i alt 30 mio. kr. til området, og med initiativet Min vej hjem er det vores ambition at udfordre den nuværende praksis og udvikle holdbare og værdigivende løsninger til anbragte unge. Vi stiller en udviklingsproces til rådighed for 3-5 kommuner, som bygger på designdrevne metoder, input fra eksperter og internationale aktører og ikke mindst involvering af civilsamfundet og de unge selv.

Hjem til Alle alliancen står stærkt

I 2019 var det fem år siden, at vi på socialområdet sammen med en række andre aktører tog de første skridt til det, der blev til Hjem til Alle alliancen med formålet om at nedbringe hjemløshed blandt unge i Danmark. Og året blev på mange måder et år, der kendetegnede, at alliancen står stærkere end nogensinde før.

Med vores engagement i Hjem til Alle alliancen arbejder vi bl.a. ud fra en overbevisning om, at boligpolitik og socialpolitik i langt højere grad skal tænkes sammen, hvis vi skal nedbringe hjemløshed blandt unge. Derfor er det også glædeligt at se, at alliancen på sit femte år er lykkedes med at stå side om side med mange forskellige aktører på tværs af sektorer, og at andre fonde nu også investerer i Hjem til Alle alliancens partnere.

Og noget tyder på, at samarbejdet med partnerne i Hjem til Alle alliancen skubber på en positiv udvikling: Den seneste hjemløsetælling fra VIVE i 2019 viste, at den brat stigende kurve over antallet af hjemløse unge er fladet ud. Dette kan skyldes øget fokus på problemer og løsninger med at skaffe boliger til alle. Der er dog lang vej, før vi er i mål: Der er stadig 72 % flere hjemløse unge i Danmark, end for ti år siden.

I regi af Hjem til Alle alliancen har vi været med til at igangsætte og afprøve nye boligløsninger, og dette arbejde fortsætter i 2020. Et af initiativerne, Bo-Sammen, hvor 10 % af værelserne på vores kollegier i København og Odense reserveres til hjemløse unge, som er studerende eller har en ambition om at blive det, er godt i gang. Bo-Sammen bygger på grundtanken om, at vejen ud af hjemløshed handler om andet end en bolig. På kollegiet får de unge adgang til fællesskaber og venskaber samtidig med, at de modtager kommunal bostøtte. I 2019 blev Bo-Sammen udvalgt som 1 ud af de 50 mest innovative boligløsninger på hjemløseområdet i Europa. Et andet initiativ, Hjem til dig, hvor hjemløse unge matches med en værtsfamilie viser sig at være en stor succes for de unge, der kommer til at bo hos en familie – men udfordringen har været at finde værtsfamilier til de unge. I 2020 skal vi sammen med alliancen gå nye veje med at finde flere værtsfamilier, så flere hjemløse unge kan få et hjem.

I 2020 skal vi også se et nyt ambitiøst samarbejde mellem Hjem til Alle alliancen og fire kommuner blive igangsat. Samarbejdet er 3-årigt og skal afprøve en ny løsning, der tænker betalelige boliger, ungdomsfællesskab og social støtte sammen på tværs af sektorer, aktører og civilsamfund. Samtidig skal samarbejdet også undersøge potentialer og muligheder for på sigt at anvende sociale investeringer som et bidrag til at stoppe hjemløshed blandt unge. I 2019 bakkede vi op om Hjem til Alle alliancens arbejde og aktiviteter med 5,4 mio. kr.

SKITSE – Et indblik i den kunstneriske arbejdsproces og en udvidelse af kunstmarkedet

På kunstområdet arbejder vi med at bistå kunstnere i at realisere deres potentiale. I 2019 valgte vi at gå nye veje i måden at gøre det på. Vi stiftede selskabet SKITSE, en kunstbutik, som sælger aktuelle kunstneres skitser i form af materialeprøver eller tests til priser, der giver flere mulighed for at købe kunst.  

En del af baggrunden for stiftelsen af SKITSE var bl.a. den undersøgelse af billedkunstneres økonomiske vilkår i Danmark, vi i 2018 støttede sammen med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Ny Carlsbergfondet. Undersøgelsens resultater pegede på, at der var et behov for at gentænke billedkunstneres muligheder for at afsætte deres kunst. Den anbefaling tog vi alvorligt, da vi blev kontaktet med ideen om SKITSE.

Med SKITSE så vi endvidere en mulighed for at nytænke vores måde at arbejde filantropisk på ved at åbne en butik og hermed undersøge potentialet for at udvide markedet til gavn for kunstnerne og kunsten. Al profit bliver kanaliseret tilbage til kunsten og billedkunstnerne: Halvdelen af salget går til billedkunstnerne, mens resten går til drift, foredrag og arrangementer. I 2019 har vi i alt investeret 800.000 kr. i SKITSE.

HAUT x Bikubenfonden Residency Pop-Up og Betty Nansen Teatret – En udforskning af kunstneriske metoder og kollektive formater

I 2019 arbejdede vi på kunstområdet også med at blive klogere på, hvordan vi som fond bedst muligt styrker scenekunstens potentialer og muligheder for at udvikle sig. Dette gjorde vi bl.a. gennem dialoger med feltet, afholdelse af en workshop med udvalgte aktører og ny inspiration fra andre fondes arbejde med at udvikle scenekunsten i udlandet. Arbejdet viser, at scenekunsten i Danmark er underlagt økonomiske og politiske prioriteringer, der gør, at der er meget lidt fokus på kunstnerisk udvikling og udviklingen af scenekunstinstitutioner. På den baggrund udbygger og skærper Bikubenfonden sit fokus på at styrke rammer og processer, der kan nyskabe muligheder for scenekunsten i Danmark. I dialog med feltet vil vi teste, hvilke nye formater vi skal tage i brug for at blive bedre til at styrke kunstnerisk kvalitet, eksperimenter og udvikling.

På den baggrund indgik vi samarbejdet HAUT x Bikubenfonden Residency Pop-Up med scenekunstinstitutionen HAUT, som skal teste, hvilket potentiale et studio residency har som katalysator for nyskabende scenekunst. HAUT x Bikubenfonden Residency Pop-Up er en videreudvikling af HAUTs mini-residencies på to uger, hvor scenekunstnere og selvproducerende kunstnergrupper af fx instruktører, producenter og koreografer udfolder deres ideer sammen, eksperimenterer og skaber samtaler på tværs, der kan udvikle deres praksis. I HAUT x Bikubenfonden Residency Pop-Up stiller vi lokaler til rådighed i Fondenes Hus i op til fire uger, mens HAUT kuraterer residenciet. Sammen afholder vi også Pop-Up seminarer med kunstnerne og aktører på feltet for at fremme samtalen om den scenekunstneriske udvikling i Danmark og internationalt. Ambitionen er at teste, hvilke potentialer et længerevarende studio residency kan have for talentudviklingen og nyskabelsen af scenekunst i Danmark.

Udover at stille lokaler til rådighed, bakker vi også op om HAUT x Bikubenfonden Residency Pop-Up med 833.000 kr. til produktion, administration og afholdelse af seminarer, formidling af evaluering og kommunikation om samarbejdet.

Det kollektive og samskabende er også kernen i et andet initiativ, der arbejder for at styrke udviklingen på scenekunstområdet – Betty Nansen Teatrets udviklingsindsats Udvikling af kollektive kunstneriske praksisser. Indsatsen skal over de næste tre år med en bevilling på 8,3 mio. kr. udvikle den samskabende scenekunst ud fra en stærk tro på, at kollektive arbejdsprocesser er en vigtig del af fremtiden. Med den længerevarende indsats tror vi på, at initiativet kan udmønte sig i viden og indsigt i kollektivets potentialer, give rum til at eksperimentere – og forhåbentlig være til inspiration for hele feltet.

Uddelinger i 2019

I 2019 bevilligede vi i alt 119 mio. kr. til fondens strategiske fokusområder. Pengene fordelte sig på 55 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst, 58 mio. kr. til unge på kanten og 6 mio. kr. til andre formål. Heraf har der været en tilbageførsel på 2 mio. kr., hvilket giver en nettouddeling på 117 mio. kr.

Toggle text

Fusion med Kollegiefonden Bikuben og implementering af IT-system

I 2019 fusionerede vi med Kollegiefonden Bikuben i den nystiftede fond Bikubenfonden. I 2001 stiftede vi Kollegiefonden Bikuben med det formål at bygge kollegier til unge under uddannelse. Baggrunden for stiftelsen var, at det på daværende tidspunkt var forventet, at vi over de næste 15 år skulle afvikles. Den afvikling ophørte, da vi i 2010 fusionerede med BG Fonden.

Siden stiftelsen i 2001 har vi været tæt forbundet med Kollegiefonden Bikuben. Både gennem administration og drift, som vi i alle år har varetaget, og gennem donationer fra os til Kollegiefonden Bikuben. Fusionen var forbundet med en del engangsomkostninger, men i det daglige har den sikret os en minimering af de administrative omkostninger, samtidig med at vores egenkapital er steget til 1.541,7 mio. kr. Ambitionen med fusionen er, at den mere smidige drift i sidste ende kan sikre større uddelinger til almennyttige formål inden for kunst og det sociale område.

Vores implementering af et nyt projekt- og bevillingssystem medførte ligeledes en del forhøjede udgifter. De højere omkostninger skyldtes større vanskeligheder med at få systemet til at fungere i praksis, hvilket kostede en større og mere intensiv indsats end først antaget. Implementeringen af det nye IT-system blev afsluttet i 2019.

Bikubenfondens højeste afkast hidtil

I mange år har vi udviklet en langsigtet og kontinuerlig investeringsstrategi. Basalt set består strategien i, at fonden udnytter de fordele, der er ved at tage likviditetsrisici. Dette har vi bl.a. gjort ved gennem årene at øge vores investeringer i Private Equity fonde m.fl. samt vores virksomhed Enkotec, der giver et godt afkast. Det sikrer os et stabilt niveau i vores afkast, hvilket er vigtigt i forhold til vores uddelinger, som i stigende grad er blevet af længerevarende karakter. 

2019 blev året, hvor vi opnåede vores hidtil højeste afkast. Vi opnåede et samlet investeringsresultat på 232,4 mio. kr. modsvarende et afkast på 89,2 mio. kr. i 2018. Vi forventer ikke, at samme høje niveau kan fortsætte – slet ikke i lyset af situationen med coronavirus – men vi tror på, at vi kan opnå et relativt højere afkast via vores investeringsstrategi, end det vil være muligt ved en mere traditionel investeringsstrategi.

Vores økonomiske råderum udfordres i stigende grad af verden omkring os kombineret med vores ønske om øgede og længerevarende uddelinger. Vi forsøger i videst muligt omfang at tilpasse vores investeringer efter de økonomiske forudsætninger. Derfor er vi hele tiden dynamiske og ser på, hvordan vi investerer. Denne strategi har vist sig at være robust i såvel opgangsår som i nedgangsår.

Ved alle nye investeringer investerer vi ud fra de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FNs Global Compact-principper og alle vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. Det betyder bl.a., at vi tager hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, klima og anti-korruption, og at vores investeringer ikke bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.

Nye bestyrelsesmedlemmer og et whistleblowersystem

I bestyrelsen har vi i 2019 sagt farvel til Anne Broeng, der efter otte år som bestyrelsesmedlem valgte at udtræde af bestyrelsen. Derfor bød vi i maj velkommen til direktør i LD Fonde Dorrit Vanglo, som har bragt en markant erfaring på investeringsområdet og samfundsforhold generelt med sig ind i bestyrelsen.

Internt i fonden besluttede vi også at igangsætte et whistleblowersystem i vores sekretariat, som vi ruller ud i 2020. Med systemet vil vi sikre transparens og mulighed for at tage hånd om eventuelle uregelmæssigheder som enten vores medarbejdere, samarbejdspartnere eller bevillingsmodtagere måtte opleve.

Udforskning af nye arbejdsmetoder

At være innovative og nyskabende gælder ikke kun for vores samarbejdspartnere, men i lige så høj grad for os selv. I 2019 har vi stillet skarpt på vores arbejdsmetoder og -processer. Vi har været i New York og Paris og besøgt en bred skare af udenlandske fonde, der arbejder innovativt og proaktivt med filantropiske virkemidler. Vi har også set uden for fondsbranchen og ladet os inspirere af nye ideer og tendenser i andre brancher. Vores research har været til stor inspiration for vores strategiske indsatsområder, og strategiarbejdet har lagt grundstenene for, hvordan vi i 2020 vil arbejde med at udforske og innovere vores filantropiske værktøjskasse og metodiske tilgange.

Allerede nu har vi taget de første skridt i nye filantropiske retninger med initiativet Min vej hjem og udviklingsforløbet HAUT x Bikubenfonden Residency Pop-Up. På de interne linjer skal vi i 2020 bl.a. teste, hvordan vi kan arbejde mere agilt, vi skal optimere vores vej fra idé til handling og undersøge, hvordan vi kan nytænke traditionelle fondstilgange – alt sammen for at sikre, at vi hele tiden arbejder på den bedste måde for at nyskabe muligheder for aktuel billed- og scenekunst og unge på kanten.

Direktør Søren Kaare-Andersen og bestyrelsesformand Niels Smedegaard
Direktør Søren Kaare-Andersen og bestyrelsesformand Niels Smedegaard
I 2019 bevilligede vi i alt 119 mio. kr. til fondens strategiske fokusområder. Pengene fordelte sig på 55 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst, 58 mio. kr. til unge på kanten og 6 mio. kr. til andre formål. Heraf har der været en tilbageførsel på 2 mio. kr., hvilket giver en nettouddeling på 117 mio. kr.
Bikubenfondens aktiver
Toggle text

Bikubenfonden er en erhvervsdrivende fond. Vi ejer en række aktiver, som vi driver med forskellige mål for øje: aktiver til investeringsmæssig disposition og aktiver til fondsformål.

Vores aktiver til fondsformål består af Svanninge Bjerge, der er et unikt skovområde, som vi primært benytter til aktiviteter på det sociale område. Herudover ejer vi tre kollegier med det hovedformål at tilbyde studerende en god base under deres studier, samt Fondenes Hus i København, som vi udlejer til en række fonde og organisationer samt anvender til domicilformål for Bikubenfondens aktiviteter.

Til investeringsmæssig disposition har vi 1,6 mia. kr. placeret i noterede obligationer og aktiver, investeringer i unoterede Private Equity og Private Debt fonde samt et direkte ejerskab af virksomheden Enkotec A/S.

Bikubenfonden er en del af det omgivende samfund. Vi lever af den indtjening, vores aktiver genererer, hvoraf overskuddet danner grundlaget for vores uddelinger til aktuel scene- og billedkunst og udsatte unge på kanten af samfundet.

FNs verdensmål sætter en ramme for, hvordan man kan understøtte en bæredygtig samfundsudvikling. I Bikubenfonden har vi fokus på at følge og afdække, hvordan vores aktiver på forskellige niveauer allerede bidrager eller kan komme til at bidrage til denne udvikling. Via vores omlægning til vildskov i Svanninge Bjerges 500 ha store område arbejder vi f.eks. målrettet med det 15. verdensmål, der handler om at ’beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land (...) og bekæmpe tab af biodiversitet’. Mens samtlige uddelinger og samarbejder på det sociale område, hvor vi arbejder for at løfte udsatte unge fra kanten, relaterer sig til FNs verdensmål med fokus på social bæredygtighed. I forbindelse med vores aktiver har vi inddraget vores kollegier i arbejdet med at nedbringe hjemløshed, så udsatte unge får et bedre udgangspunkt for at kunne gennemføre en uddannelse – et tiltag, der relaterer sig til det 4. verdensmål, der handler om at ’sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring’.

SVANNINGE BJERGE OG HØBBET

På Sydfyn ligger naturområdet Svanninge Bjerge, herunder også landbruget Høbbet. Tilsammen udgør de et 600 ha stort område, som ejes og drives af Bikubenfonden.

De største og centrale dele af området erhvervede vi i 2005-2006 med det formål at bevare og udvikle områdets unikke natur og landskab med henblik på at opnå de bedst mulige betingelser for områdets dyre- og planteliv – til glæde for nuværende og kommende generationer. I årenes løb har vi udvidet og overtaget mindre arealer, senest ved årsskiftet 2019-2020. Hele området forvalter vi med fokus på at få størst mulig variation i naturen. Området er tilgængeligt for alle, der har lyst til at nyde naturens mangfoldighed og opleve det kuperede istidslandskab med fine udsigter over øhav og fastland. Svanninge Bjerge er udflugtsmål for mange tusinde mennesker årligt og blev i 2018 sammen med naboområdet Svanninge Bakker udpeget til Danmarks Naturkanon.

Brug af naturen til sociale formål
I årenes løb har vi haft et voksende fokus på naturens potentiale i forhold til socialt udsatte. I 2019 igangsatte vi initiativet Natur til et godt liv – Laboratoriet, hvor vi sammen med Skovskolen (Københavns Universitet), Center for Ungdomsforskning (Aalborg Universitet) og en række partnerorganisationer og kommuner udvikler metoder og undersøger, hvordan naturen kan integreres i behandlings- og læringsforløb med det formål at øge unges livsmestring. Her foregår en stor del af aktiviteterne i Svanninge Bjerge. De andre partnere er Slagelse Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Multi Skive, DGI Storkøbenhavn, TUBA, Askovhus og Havregården/Empower Me.

Vildskov og biodiversitet i Svanninge Bjerge
I 2016 startede vi en udfasning af skovdriften for at lave vildskov. I den mellemliggende periode har vi arbejdet på at opbryde den ensartethed, der følger med en forstligt drevet skov. Resultatet er et afvekslende skov- og naturområde, der rummer store åbne vidder, unge såvel som gamle bevoksninger, masser af vådområder og vigtigst af alt: gode forudsætninger for en rig variation af liv. De sidste overgangstiltag udføres frem til 1. juli 2020. Med omlægningen ønsker vi at bidrage til udviklingen af en vildere natur med større biodiversitet i Danmark og på den måde støtte op om både de nationale målsætninger om mere vild/urørt skov og de internationale FN-mål om standsning i tilbagegang af arter.

Svanninge Bjerge og Høbbet: CO2-regnskab – førstegangsberegninger
Den globale opvarmning og skovnaturens potentialer til at lagre CO2 kom for alvor på dagsordenen i 2019. Der er en del usikkerheder forbundet med at udarbejde CO2-regnskaber for naturområder (hvor plantearter og -alder, tæthed, næringsstoftilgængelighed, jordbundsforhold mv. spiller ind). Med det in mente har vi alligevel fundet det relevant at få udarbejdet et regnskab i 2019 (af rådgivningsfirmaet Conterra), der kan give os en indikation af, hvordan det forholder sig. Området har tæt drifts- og oplevelsesmæssig sammenhæng med landbruget Høbbet, hvorfor vi i relation til klimagasemissioner (primært CO2) vælger at se det som en helhed. Samlet set viser beregningerne, at der netto absorberes ca. 1800 ton CO2-ækvivalenter pr. år, svarende til den årlige udledning fra mere end 200 danskere. (kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-12-06-fakta-om-danmarks-udledning-af-drivhusgasser-samt-energiforbrug) Der findes os bekendt ikke pt. sammenlignelige tal for andre naturområder, men for landbrugsdelen er tallet markant lavere end for landsgennemsnittet.

Vi vil efter en periode følge op på de førstegangsberegninger over klimagasemissioner, vi har iværksat i 2019.

Svanninge Bjerge Forskningsstation
Vi stiller også vores forskningsstation i Svanninge Bjerge til rådighed for forskere og studerende fra Syddansk Universitet, som de kan bruge i forbindelse med feltbiologiske aktiviteter. Universitetet lejer sig ind på Forskningsstationen, der er indrettet med auditorium, laboratorier og overnatningsfaciliteter.  

BIKUBENFONDENS KOLLEGIER

Bikubenfonden har gennem de seneste 15 år uddelt midler til Kollegiefonden Bikuben, som har anvendt disse midler til opførelse og drift af vores tre kollegier i henholdsvis Odense, Aalborg og København.

Kollegiefonden Bikuben blev stiftet i 2001 med det formål at kunne tilbyde studerende i de gamle danske universitetsbyer adgang til tidssvarende boligforhold. I maj 2004 stod Bikuben Kollegiet i Odense færdigt. Det rummer 88 moderne lejligheder i forskellig størrelse og diverse fællesfaciliteter. I 2006 kunne Kollegiefonden Bikuben byde 115 unge studerende velkommen på Bikuben Kollegiet i Ørestad. Og i 2008 blev Bikuben Kollegiet i Aalborg med i alt 64 boliger indviet.

Det er vigtigt for os, at kollegierne drives bæredygtigt. Vi vælger løsninger, der er energieffektive og har lang levetid, hvorfor kollegierne har intelligente lyssystemer, der slukker automatisk. Desuden får alle kollegier strøm fra havvindmøller, som er med til at reducere CO2 udslippet.

På kollegierne har vi også fokus på social bæredygtighed. Med indsatsen ’Bo-Sammen’ allokerer vi 10 % af lejlighederne på vores kollegier i København og Odense til unge på kanten, der hermed får en mulighed for at komme på fode og indgå i fællesskaber på kollegierne. På den måde kan vi være med til at skabe en kultur med gensidighed, fælles engagement og inklusion og understøtte et godt udgangspunkt for et bæredygtigt samfund. Indsatsen sker som led i Bikubenfondens målsætning om at stoppe hjemløshed blandt unge. I 2019 blev ’Bo-Sammen’ udvalgt som et ud af de 50 mest innovative boligløsninger på hjemløseområdet i Europa.

Fusion
I 2019 fusionerede Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben ind i en ny fond under navnet Bikubenfonden med det formål at opnå en mere smidig drift og i sidste ende sikre større uddelinger til vores almennyttige formål. Den nye fond blev vedtaget og etableret med juridisk virkning den 11. april 2019 og med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2019.

I tidens løb har Bikubenfonden gennemgået flere sammenlægninger og fusioner, men vi arbejder stadig ud fra grundtanken om samfundsengagement, nytænkning og hjælp til selvhjælp. I 2019 kunne Bikubenfonden holde 30-års jubilæum.

ACADEMIC GUEST HOUSE

Bikubenfoundation New York Inc. er etableret af Bikubenfonden. Den amerikanske fond blev etableret i 2003, og to år senere købte fonden en ejendom på 1300 m2 med henblik på at etablere et kollegium for danske studerende, som studerer i New York. Academic Guest House åbnede 1. januar 2008. Huset ligger på Manhattans Upper West Side tæt på Central Park og har plads til 22 studerende fordelt på 12 lejligheder. For at kunne søge om optagelse i Academic Guest House skal man som dansk studerende eller forsker have en formel aftale med en af New Yorks uddannelsesinstitutioner eller med private undervisere, der tilbyder master classes.

FONDENES HUS

I 2013 erhvervede vi Fondenes Hus på Otto Mønsteds Gade 5 med det formål at fremme videndeling, kompetenceudvikling og samarbejde på tværs ved at udnytte fordelene ved fælles drift samt skabe øget gennemsigtighed for omverdenen.

Fondenes Hus drives i det daglige ud fra et miljøvenligt sigte. For at nedsætte energiforbruget har vi intelligent lys-, varme- og luftstyring i hele huset. Desuden er vi gået i gang med at installere fjernvarme.

ENKOTEC A/S

Enkotec A/S er en virksomhed, der ejes af Bikubenfonden. Siden 2006, hvor Bikubenfonden overtog ejerskabet som en del af sin investeringsportefølje, er virksomhedens udbytte gået til Bikubenfondens filantropiske arbejde.

Virksomheden er verdens førende leverandør af maskiner til produktion af præcisionssøm. I mere end 35 år har Enkotec A/S udviklet og forfinet maskiner, der kan masseproducere præcisionssøm til byggeindustrien. De maskiner, Enkotec har på markedet, er udviklet, så sømmene kan fremstilles i meget store mængder, så stykprisen holdes nede samtidig med, at kvaliteten er i top. Desuden har maskinerne et lavere elforbrug og er mindre støjende og forurenende end konkurrerende produkter på markedet. Samtidig er maskinerne udviklet med en særlig teknik, så de ikke har brug for smøremidler, som andre lignende maskiner, hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til miljøet. Enkotec A/S har generelt fokus på miljøet og anvender 100% grøn energi. Derudover er der indført emballage- og papirsortering.

Enkotec A/S har desuden i de seneste år arbejdet med videreudvikling af det såkaldte IoT-koncept. På baggrund af data fra maskinerne kan man som kunde forudse bl.a. vedligeholdelsesbehov. Herved kan kunden få den service, der sikrer den bedste drift, samt undgå at der bruges tid, hvor maskinen står stille. Dermed opnås en mere effektiv produktion – hvor end i verden maskinen befinder sig. Det indebærer også en udvikling af en ny kundemodel med mulighed for leasing af maskinerne.

Enkotec A/S er fokuseret på, at leverandører lever op til høje krav både kvalitetsmæssigt og på et samfundsmæssigt plan. Derfor er alle leverandører underlagt Enkotec A/S Supplier Code of Conduct som er i overensstemmelser med FNs Supplier Code of Conduct.

Virksomhedens udvikling
Enkotec A/S startede som et ph.d.-udviklingsprojekt i 1981 på NKTs sømvarefabrik i Middelfart. I 1986 blev Enkotec A/S etableret som selvstændig virksomhed og flyttede til Skanderborg, hvor hovedsædet også ligger i dag. Bikubenfonden har siden købet af virksomheden holdt fast i, at produktionen skulle blive i Danmark, og det er lykkedes at få virksomheden til at vokse til firdobbelt størrelse siden overtagelsen.

I dag har Enkotec A/S 60 ansatte og sidder på ca. to tredjedele af verdensmarkedet for højkvalitetssøm. Ud over hovedsædet i Skanderborg har virksomheden eget kontor i USA og seks agentkontorer, der er spredt globalt og dækker verdensmarkedet. Det står mere end 750 af deres sømproduktionsmaskiner i over 45 lande verden over.

Bikubenfondens finansielle strategi er det økonomiske fundament under vores uddelinger. Den skal sikre, at vi opnår det størst mulige afkast i forhold til den fastlagte risikoprofil. I 2019 viste strategien for alvor sin styrke, da det blev året, hvor vi opnåede det hidtil højeste afkast i fondens historie.
Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag, idet fonden udspringer fra Sparekassen Bikuben.
Toggle text

Den selvejende institution Sparekassen Bikuben blev stiftet i 1857. Bikuben var den første sparekasse, der både drev pengeinstitut og forsørgelseskasse. Den blev stiftet på et socialt motiv som en reaktion på samfundets behov for øget velfærd til den voksende arbejderklasse i København. Bikubenfonden uddeler i dag midler fra fondens afkast og formue primært til kunstneriske og sociale formål ud fra sparekassens grundtanker om samfundsengagement, nytænkning og hjælp til selvhjælp. 

I tidens løb er der sket sammenlægninger, fusioner, overtagelse af anden pengeinstitutvirksomhed mv., som har ændret Sparekassen Bikubens forhold og ejerskab. Mindre almennyttige fonde er udsprunget af disse aktiviteter og senere sammenlagt med andre lignende fonde. I 2010 blev Bikuben Fonden af 1989 sammenlagt med søsterfonden BG Fonden i en fond under navnet Bikubenfonden, der var en erhvervsdrivende fond. Bikubenfonden stiftede i 2001 Kollegiefonden Bikuben med det formål at bygge kollegier til unge under uddannelse og at udleje en del af kollegieboligerne til hjemløse unge. I 2019 fusionerede Bikubenfonden med Kollegiefonden Bikuben i den nystiftede erhvervsdrivende fond Bikubenfonden.

MIDLER

Bikubenfondens kapital stammer fra Sparekassen Bikubens overgang til Sparekasse Aktieselskab i 1989. Fondens kapital investeres bredt ud fra et ønske om at skabe så stort et afkast som muligt, der kan benyttes til fondens almennyttige formål. Der investeres således både i aktier og kreditobligationer med skyldig hensyntagen til fondens risikoprofil.

Den aktive investeringsvirksomhed i børsnoterede værdipapirer er p.t. outsourcet til to eksterne porteføljeforvaltere, nemlig Danske Capital og SEB Asset Management i to enslydende mandater. 

Bikubenfondens største investeringer er i virksomheder via Private Equity investeringer. 

Sidst men ikke mindst ejer Bikubenfonden Enkotec A/S. Virksomheden, der er beliggende i Skanderborg, udvikler og producerer maskiner til fremstilling af præcisionssøm til byggeindustrien på globalt plan. 

Koncernregnskabet omfatter Bikubenfondens aktiviteter og aktiviteter i Enkotec A/S, BIFI A/S samt Høbbet A/S. Høbbet A/S driver landbruget omkring Bikubenfondens naturområde Svanninge Bjerge.

FORMÅL

Ifølge Bikubenfondens vedtægter har fonden følgende formål: 

  • at udøve finansiel virksomhed gennem investeringer i aktiver eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art.
  • at yde tilskud, lån eller på anden måde at fremme driften af danske håndværksvirksomheder og mindre industrivirksomheder og derved medvirke ved etablering af nye virksomheder inden for håndværk og mindre industri samt at bidrage til udviklingsprojekter inden for sådanne virksomheder.
  • at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn, herunder formål, som det ville have været naturligt for Bikuben ifølge sparekassens historie og egenart at støtte.

HOVEDAKTIVITETER

Bikubenfondens filantropiske arbejde foregår i Danmark og til dels Grønland. Fonden arbejder med at skabe nye muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje. På det sociale område har fonden særligt fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer. På kunstområdet har fonden særligt fokus på scenekunst og billedkunst. Fonden uddeler hvert år Udstillingsprisen Vision, som går til at realisere visionære udstillingsformater på billedkunstområdet. Bikubenfonden afholder også en række debatsaloner, der sætter fokus på tendenser og udvikling inden for scenekunst og billedkunst.

Desuden hædrer Bikubenfonden ekstraordinære indsatser inden for kultur og socialt arbejde via Kronprinsparrets Priser.

Bikubenfonden ejer og driver naturområdet Svanninge Bjerge, hvor blandt andet fondens natursociale indsats Natur til et godt liv har sit afsæt.

Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til Bikubenfoundation New York, Inc og det nu tidligere Kollegiefonden Bikuben. Disse midler er anvendt til opførelse og drift af tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og København samt Academic Guest House i New York.

Bestyrelse, direktion og sekretariat
Toggle text

Bestyrelsen består af seks-otte medlemmer, der vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for to år ad gangen. Medlemmerne af bestyrelsen vælger selv deres formand og kan vælge en næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan genvælges fire gange. Hertil kan bestyrelsesmedlemmerne vælges til og med det år, hvori de fylder 67 år og skal afgå senest den 1. maj det år, i hvilket de fylder 68 år. Når nye bestyrelsesmedlemmer skal udvælges, bliver der sat en grundig rekrutteringsproces i gang ofte med uvildig ekstern assistance. Udvælgelsen tager udgangspunkt i, at der skal være de fornødne kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, investering, erhvervsdrift, kunst og sociale forhold.

Bestyrelsen arbejder ud fra principperne om god fondsledelse og varetager den overordnede ledelse af fonden. Bestyrelsen godkender strategier for såvel fonds- som investeringsvirksomheden. Den udarbejder rammerne for direktionens virke og kontrollerer, at disse overholdes, ligesom den virker som sparringspartner for direktionen. Bestyrelsen foretager en årlig evaluering af sit arbejde.

Bikubenfondens bestyrelse, der for nærværende består af seks medlemmer, har i 2019 afholdt fire bestyrelsesmøder og et strategimøde. Herudover har formanden og næstformanden deltaget i møder forud for hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende bestyrelsesarbejde et fast grundhonorar på 200.000 kr. årligt. Formanden modtager tre gange grundhonoraret og næstformanden to gange grundhonoraret. Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager herudover fra Bikubenfonden ekstra honorar. 

Bikubenfondens direktion

Bikubenfondens direktion består af direktør Søren Kaare-Andersen. Han modtager et årligt vederlag på 2.392.504 kr.

Bikubenfonden har i 2019 beskæftiget gennemsnitligt 27 fuldtidsansatte medarbejdere, heraf er i gennemsnit 15 medarbejdere tilknyttet henholdsvis administration, projekter, Bikubenfoundation New York Inc. eller Høbbet A/S og BIFI A/S, og hertil kommer 59 fuldtidsansatte i Enkotec A/S.

Værdigrundlag
Årsrapporter 2014-2018
Toggle text

Den fulde version af Bikubenfondens årsrapport for 2019 inkl. noter til regnskabet kan downloades her.
Du kan også læse årsberetninger fra 2018201720162015 og 2014 her.

Læs årsrapporter for BIFI A/S fra 20192018 og 2017 her.

Læs årsrapporter for Høbbet A/S fra 2019201820172016 og 2015 her.

Læs årsrapporter for den  tidligere Kollegiefonden Bikuben 201820172016 og 2015 her.

Anbefalinger for god
fondsledelse

Bikubenfonden er omfattet Erhvervs- og Vækstministeriets anbefalinger for god fondsledelse, og følger alle anbefalinger.