Unge på kanten

I Bikubenfonden arbejder vi med at nyskabe muligheder for unge i alderen 13 til 30 år ramt af komplekse sociale problemer. Vi tror som udgangspunkt på, at alle mennesker har ressourcer, der kan mobiliseres, og vi ønsker at styrke de unge i at mestre deres eget liv.
Toggle text

I Danmark er der unge, der lever liv, de færreste kan forestille sig. De kæmper med komplekse sociale og psykiske problemer. De er ikke en del af fællesskaberne på uddannelserne, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet. De lever på kanten af samfundet og risikerer at komme til at leve et helt liv som udsatte. I Bikubenfonden arbejder vi for at forhindre, at unge ender på kanten, og vi arbejder for at hjælpe de unge, der står midt i problemerne. 

Samarbejde skaber vedvarende forandringer

Nogle sociale udfordringer lader sig ikke løse, selv om man skruer op for ressourcer og indsats. Til trods for et omfattende socialt hjælpesystem, er vi i Danmark endnu ikke lykkedes med at forbedre udsatte unges mulighed for et godt liv med uddannelse/job, netværk og bolig i forhold til andre unge.

Systemiske problemer kræver systemiske løsninger. Derfor samarbejder vi på tværs af fagområder og sektorer for at nyskabe metoder og løsninger og på den måde fremme varige forandringer. Unges behov og deres oplevelser og erfaringer må og skal altid stå i centrum for løsningerne.   

I stedet for at starte med at tale om en idé til et konkret projekt, vil vi derfor gerne have en samtale om, hvad det er for grundlæggende problemer, vi skal arbejde for at løse. Og hvem, der kan være med til at skabe løsningerne. På den baggrund er vi optaget af at afprøve og teste prototyper, som kan give os nye indsigter og erfaringer, som gør os i stand til sammen med andre at skabe varig social forandring, der løfter unge fra kanten.

Læs vores debatoplæg om unge på kanten

Vi har i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen lavet et debatoplæg, der har fokus på, hvordan man kan styrke og udvikle indsatsen for unge på kanten. Her finder du analyse, fortællinger og eksempler, der sætter perspektiver på udfordringen for udsatte unge og tegner en vej fremad med livsmestring som omdrejningspunkt.

LÆS DEBATOPLÆGGET HER

Mere viden
En Vej til Alle: Indspil til Reformkommissionen - Et samfund med uforløst potentiale
Rapport: Hver tredje anbragte unge står alene, når de fylder 18
Rapport: Natur til et godt liv – Unges fortællinger om deres møder med naturen
Rapport: Efterværn og overgange til voksenlivet
Unge på kanten uden job og uddannelse – debatoplæg
Ung mellem anbringelse og eget hjem
Policy Lab: En god overgang fra anbringelse til voksenlivet
Rapport: Fra anbringelse til voksenliv
Innovation på Socialområdet - Læring i en krisetid
Hjem til Alle alliancen – evaluering
Natur til et godt liv
Evaluering af KBH+
Intensive læringsforløb – Effektevaluering af tre intensive læringsforløb
Når kunst gør en forskel
Børn og Unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018
Hjemløsebarometeret – dansk hjemløshed i nordisk perspektiv
Videngrundlag – Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet

Kerneudfordringer for unge på kanten

De unge mennesker, vi ønsker at hjælpe, er udfordret på mange områder i deres tilværelse. Deres problemer er komplekse, forstærker hinanden og gør det vanskeligt for dem at blive en del af samfundet.
Toggle text

Fire kerneudfordringer for unge på kanten:
 

 • Relationer og fællesskab
  Unge på kanten har færre nære relationer end andre unge. De har ofte problematiske familieforhold og svage sociale netværk. De savner både venner på deres egen alder og stabile voksne i deres liv.
   
 • Styr på hverdagen
  Unge på kanten har svært ved at få hverdagen til at fungere: håndtere praktiske gøremål, styre økonomien og få struktur på dagene. De mangler redskaber og støtte til at kunne leve en selvstændig tilværelse i eget hjem.
   
 • Læringsrum
  Unge på kanten har ofte svag tilknytning til uddannelsessystemet. De har svært ved at leve op til det der kræves, for at tage en ungdomsuddannelse eller bestride et arbejde. De mangler rum til at udvikle færdigheder, så de på længere sigt kan tage en uddannelse eller få et arbejde.
   
 • Selvværd og handlekraft
  Unge på kanten har ofte en lav tro på sig selv og på, at de har betydning for andre mennesker. De har brug for at opleve, at de kan skabe positive forandringer i deres eget liv og har noget at bidrage med i andres.
Ofte stillede spørgsmål

Hvem udarbejder jeres evalueringer?

Oxford Research er Trusted Advisor for Bikubenfonden. I en række af de indsatser, vi bevilliger midler til, har man forpligtelse til at gennemføre en evaluering. Tidligere havde vi en intern evalueringsrådgiver ansat, men denne funktion varetages nu af Oxford Research. De bistår med sparring og rådgivning og skal sikre, at evalueringerne gennemføres i overensstemmelse med vores retningslinjer og producerer den forventede og relevante viden om indsatserne.

Oxford Research har 25 års erfaring med evaluering på velfærdsområdet for kommuner, ministerier, styrelser, fonde og ngo’er, og konsulenterne fra Oxford Research er aktive i Dansk Evalueringsselskab og bidrager til den løbende udvikling af feltet.

Hvorfor taler I om, at I ikke støtter projekter?

Vi har gennem årene støttet mange enkeltstående projekter, som desværre ikke blev videreført efter endt projektperiode. En del af de projekter er sat i gang, inden man har kortlagt problemstillingen og fundet ud af, hvad den rigtige løsning på problemet er. Derfor er vi optaget af først at forstå problemet hele vejen rundt for dernæst at udvikle løsninger, som kan forankres og skaleres.

Hvordan kommer jeg i dialog med jer?

Man kan ikke længere ansøge Bikubenfonden om støtte til et specifikt projekt. Vi tror på, at vi kan gøre den største forskel for unge på kanten ved at arbejde katalytisk og ikke længere støtte enkeltindsatser. I stedet er vi i konstant dialog med kommuner, civilsamfund og den private sektor om, hvordan vi i fællesskab nyskaber muligheder for unge på kanten og skaber systemisk forandring. Mange ansøgere brugte tidligere uforholdsmæssigt mange ressourcer på at ansøge os, men fik afslag. Den tid kan bruges bedre. Du er altid velkommen til at kontakte medarbejderne på socialområdet, hvis du er optaget af at stoppe hjemløshed blandt unge, sikre anbragte unge en bedre overgang til voksenlivet og skabe bedre muligheder for unge uden for job og uddannelse. Du finder medarbejderne her.  

Støtter I drift?

Vi støtter både drift og udvikling.

Støtter I forskning på området?

Som udgangspunkt støtter vi ikke forskning, men hvis forskningen er en integreret del af en indsats, kan vi godt støtte forskning.

Hvordan finder jeg ud af, om den problemstilling vi ønsker at løse
passer ind i Bikubenfondens strategi?

Hvis du efter at have læst om vores strategi og indsatser er i tvivl, er du velkommen til at skrive til social@bikubenfonden.dk

Hvordan evaluerer Bikubenfonden?

Kerneprincippet for vores evalueringspraksis er, at det ikke nødvendigvis er alt, der skal evalueres. Vi vurderer løbende, hvilke indsatser der skal evalueres. Når der evalueres, skal det bidrage til viden og læring – for Bikubenfonden, for den organisation, der står bag indsatsen og for feltet. Det betyder også, at vi offentliggør alle vores evalueringer. Se mere her

Sådan kommer du
i dialog

Vi hører gerne fra dig, hvis du har vigtig viden eller gode forslag til, hvordan vi løser nogle af de problemstillinger, vi arbejder med, eller hvis du kan byde ind som samarbejdspartner under nogle af vores indsatser. Send en kortfattet mail til os, så giver vi svar på, om et møde eller en ansøgning vil være relevant.