Årsberetning 2018

Gennem de sidste par år har vi arbejdet med at udvikle Bikubenfonden til en proaktiv fond med fokus på at afprøve nyskabende idéer, strukturer og samarbejdsformer. I 2018 udmøntede udviklingsarbejdet sig i konkrete tiltag på både kunstområdet og det sociale område
Toggle text

I Bikubenfonden arbejder vi med at nyskabe muligheder på to forskellige områder. På socialområdet har vi fokus på unge i alderen 13 til 30 år ramt af komplekse sociale problemer. På kunstområdet har vi fokus på scenekunst og billedkunst og arbejder med at nyskabe muligheder for professionelle kunstnere og kulturinstitutioner. På kunstområdet sætter vi undersøgelser og initiativer i gang dér, hvor vi kan se, at vi kan være med til at styrke feltet. Det er Art Hub Copenhagen, der for alvor blev realiseret i 2018, et godt eksempel på.

Art Hub Copenhagen – internationalt førende samlingspunkt i København

Tilbage i 2016 iværksatte vi en større undersøgelse af billedkunstens rammer i Danmark med henblik på at afdække de udfordringer, der omgiver det danske billedkunstfelt og de potentialer, der er for at udvikle scenen. Blandt anbefalingerne i undersøgelsen var et fysisk samlingspunkt med potentiale for tværfaglige samarbejder og den pegede på nødvendigheden af at styrke internationale relationer. Siden har vi gennem workshops og dialog med kunstnere, kunstinstitutioner, fonde og andre aktører i og omkring den danske kunstscene arbejdet på at konkretisere forskellige scenarier for indhold, struktur og organisering. Arbejdet har udmøntet sig i Art Hub Copenhagen – visionen om et internationalt førende samlingspunkt i København med innovative rammer for samtidskunstens udfoldelse – et samlingspunkt, hvor tværfaglighed, samarbejde og internationalitet er i fokus.

I sommeren 2018 blev Art Hub Copenhagen etableret som en selvstændig forening med Tine Fischer, direktør og stifter af CPH:DOX, som formand for bestyrelsen. I starten af 2019 flyttede hubben ind i midlertidige lokaler, som Københavns Kommune har stillet til rådighed i opstartsperioden. Herfra skal udviklingsarbejdet fortsætte, og aktiviteter i samarbejde med danske og internationale partnere skal startes op. I Bikubenfonden bakker vi op om Art Hub Copenhagen i en foreløbig 5-årig periode. I første omgang med en bevilling over de næste tre år på 26 mio. kr. Novo Nordisk Fonden er også med til at sætte initiativet i gang med en bevilling på 2 mio. kr. til udvikling og implementering af den del af Art Hub Copenhagen, der kaldes Centre for Artistic Research. Desuden er vi i dialog med den spanske fond La Caixa om et fælles internationalt program. Det er afgørende, at et omfattende og langsigtet initiativ som Art Hub Copenhagen løftes af flere parter. Derfor glæder det os meget, at Københavns Kommune og Novo Nordisk Fonden er med til at sætte initiativet i gang og at La Caixa tilføjer det internationale perspektiv, som er så vigtigt for, at Art Hub Copenhagen lykkes som et hus for kunstnerisk udvikling. For os som fond er det et succeskriterie i sig selv, at vi kan bidrage til, at sådanne samarbejder bliver etableret.

Samarbejdet med La Caixa er etableret i forlængelse af vores deltagelse i det europæiske kulturnetværk under European Foundation Centre. Muligheden for at etablere kontakter som disse er netop en af grundene til, at vi prioriterer at deltage i internationale netværk højt.

Uddelinger i 2018

I 2018 bevilligede vi i alt 76 mio. kr. til filantropiske formål. Pengene fordelte sig på 43 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst, 30 mio. kr. til unge på kanten og 3 mio. kr. til andre formål. Heraf har der været en tilbageførsel på 3 mio. kr., hvilket giver en nettouddeling på 73 mio. kr.

Toggle text

Farvel til et flagskib

Mens vi på billedkunstområdet har sat et nyt skib i søen, har vi på scenekunstområdet sagt farvel til et gammelt flagskib. Efter en større evaluering af Årets Reumert tog vi i 2018 beslutningen om, at det ikke længere er Bikubenfonden, der skal løfte den prisuddeling, som fonden indstiftede for 20 år siden. Beslutningen blev taget ud fra visheden om, at skal vi leve op til vores vision om at nyskabe på kunstområdet, må vi fravælge de indsatser, der ikke bidrager til det.

Evalueringen af Årets Reumert viste, at prisuddelingen fungerer som kvalitetsstempel for både forestillinger og scenekunstnere, men at den samtidig mangler det nyskabende og udviklende fokus, som er centralt i Bikubenfondens arbejde. Ved udmeldingen opfordrede vi andre organisationer til at videreføre prisuddelingen. Den opfordring er siden blevet grebet af en gruppe aktører fra scenekunstbranchen.

Et farvel til Årets Reumert betyder på ingen måde farvel til scenekunsten fra vores side. I Bikubenfonden kommer vi fremover til at have et lige så stort engagement på området, som vi hidtil har haft. I 2018 har vi blandt andet givet danseteatret Bora Bora en fireårig bevilling på 3,1 mio. kr. I 2018-2022 arrangerer institutionen 35 internationale residencies for talentfulde koreografer eller teaterfolk med en markant koreografisk ide. Tre af de deltagende residenter vil desuden få realiseret værker i co-produktioner med danske scener og teatre.

I den kommende tid indsamler vi viden og kortlægger udfordringer og potentialer for at finde ud af, hvor vi derudover bedst kan bidrage på scenekunstområdet.

Samtalen om kunsten styrkes

I 2018 har vi også været i gang med at udvikle vores debatsaloner, der dækker både scenekunst- og billedkunstområdet. Formålet med salonerne er at styrke den faglige debat, sætte fokus på nyskabende kunstnere og bidrage til samtalen om kunstens betydning i samfundet. I 2019 vil nye salonformater blive introduceret, og formidlingen af salonerne vil blive udbygget i form af podcast og videoformater.

––––––––––––––––––––––––––––––

Hvordan styrker vi de unges livsmestring?

På det sociale område har vi i 2018 skærpet vores fokus på unge på kanten. I foråret publicerede vi efter et større analysearbejde sammen med Tænketanken Mandag Morgen et debatoplæg med fokus på, hvordan man kan styrke og udvikle indsatsen for unge på kanten. Analysen kom frem til, at det var de unges livsmestring, der skulle styrkes for at få dem væk fra kanten af samfundet, og ligesom debatoplægget vil vi fremover have livsmestring som omdrejningspunkt i vores filantropiske arbejde. Begrebet dækker over evnen til at mestre alle de krav, udfordringer og beslutninger, som hører med til at blive voksen. Det handler om at kunne betale regninger til tiden, komme op om morgenen og passe et hjem. Det handler om at sætte sig mål og forfølge dem, at håndtere kravene fra en arbejdsplads, at skabe relationer til andre mennesker og fastholde dem. Det handler om at tro på sig selv og finde sin egen vej, at håndtere de udfordringer, der møder én, på en konstruktiv måde. Det handler kort sagt om at kunne tænke og handle på en måde, der skaber muligheder for at leve det liv, man ønsker sig.

Med debatoplægget i hånden øremærkede vi 30 mio. kr. til nye koncepter, som kan styrke udsatte unges livsmestring og bringe dem tættere på job og uddannelse, og inviterede det sociale felt til at deltage i ansøgningsrunden Unge på kanten uden job og uddannelse. Vi prøvede i den forbindelse at nytænke ansøgningsprocessen. I stedet for at spørge til løsninger opfordrede vi aktører på tværs af sektorer til at finde sammen om at definere og nuancere problemstillingerne. Desuden bad vi dem om at nytænke indsatserne og skitsere koncepter i stedet for at byde ind med enkeltprojekter.

Vi modtog i alt 94 ansøgninger fra kommunale, private og civilsamfundsaktører. Syv ansøgninger blev valgt ud til anden runde og modtog hver 200.000 kr. til at videreudvikle koncepterne. Vi bidrog selv til udviklingsprocessen ved at invitere de udvalgte ansøgere til en udviklingsdag. Her fik de feedback på deres konceptskitser af en række eksperter inden for blandt andet konceptudvikling, innovation og samskabelse samt fra unge ”erfaringseksperter” fra Københavns Kommunes Ungepanel. Det har været afgørende for os at inddrage de unges overvejelser, drømme og ønsker for eget liv i arbejdet med at udvikle indsatserne. For uden deres perspektiv finder vi ikke løsninger, der giver mening for dem, det hele handler om, nemlig de unge selv.

Hvad har vi lært?

Som led i at skabe mere åbenhed om vores måde at drive fond på valgte vi at dele vores erfaringer fra ansøgningsrunden. Vi fik foretaget en analyse af ansøgningerne med afsæt i tendenser for problemstillinger, samarbejdskonstellationer og tematikker i løsningsforslagene. Desuden bad vi ansøgerne evaluere vores nye ansøgningsproces for at få indblik i, hvad vi lykkedes med, og hvad vi kan gøre bedre i fremtiden. Gennem analysen fandt vi blandt andet ud af, at ansøgningsrunden har givet anledning til flere og nye samarbejdskonstellationer, og at stat og kommuner ofte er en del af disse samarbejder, hvilket vi anser som meget positivt. Samtidig blev vi opmærksomme på, at en ansøgningsrunde som denne stiller store krav til ansøgerne og kan være svære at efterkomme for nogle organisationer. Det vil vi være opmærksomme på fremover. Både positiv og negativ læring har vi efterfølgende delt med feltet.

Vi mener, at denne åbenhed er vigtig for den måde vi gerne vil agere på som fond – med ansvarlighed og lydhørhed. En ansøgningsrunde som denne giver mulighed for at give viden tilbage til det felt af aktører, der deltager, opdage blinde vinkler og tilpasse vores fremtidige samarbejde med det sociale felt.

Medio april 2019 udvælger vi 2-3 koncepter, som vi støtter med op til 10 mio. kr. hver.

Toggle text

Socialt arbejde i naturen udvikles

I Bikubenfondens naturområde på Sydfyn, Svanninge Bjerge, har det sociale arbejde også været gennem en stor udvikling det seneste år. Sammen med Københavns Universitet har vi kortlagt den viden, vi har om natursocialt arbejde, i rapporten Hvad ved vi om udsatte unge i naturen? Rapporten danner grundlag for programmet Natur til et godt liv LAB, som vi sammen med Københavns Universitet har taget initiativ til. I den kommende tid skal vi sammen med en række partnere udvikle natursociale indsatser for unge udsatte, og Svanninge Bjerge bliver en vigtig base for udvikling og afprøvning af metoder til at styrke de unges livsmestring.

Svanninge Bjerge overgår helt til vildskov

Driftsmæssigt har Svanninge Bjerge også været under udvikling. Siden 2016 har vi været i gang med at omlægge området fra forstligt dyrket skov til vildskov. Omlægningen er foretaget for at øge biodiversiteten, hvilket går hånd i hånd med større oplevelser på baggrund af den større variation i naturen. Gennem det seneste år har vi afholdt og deltaget i en række arrangementer, hvor vi har stillet vores praktiske erfaringer med konverteringen til vildskov til rådighed for forskere, skovforvaltere og andre interessenter.

De gode betingelser for udviklingen af et rigt og varieret dyre- og planteliv, der findes i området, blev netop fremhævet, da Svanninge Bjerge sammen med naboområdet Svanninge Bakker i 2018 blev udpeget til Danmarks nye Naturkanon.

––––––––––––––––––––––––––––––

Fusion og nye bestyrelsesmedlemmer

På de interne linjer har vi i 2018 ud over at indføre nye IT-systemer arbejdet med at fusionere Kollegiefonden Bikuben og Bikubenfonden ind i en ny fond. Det gør vi for at udnytte ressourcerne bedst muligt og minimere de administrative omkostninger. Ambitionen er at opnå en mere smidig drift, der i sidste ende kan sikre større uddelinger. Pr. 11. april 2019 har vi fusioneret Kollegiefonden Bikuben og Bikubenfonden.

I 2018 har vi desuden sagt farvel til to bestyrelsesmedlemmer. Som følge af et planlagt generationsskifte fratrådte Søren Jenstrup og Jon Stokholm bestyrelsen efter tro tjeneste. De har været en del af bestyrelsen siden hhv. 2010 og 2011 og har begge lagt en stor indsats i at indføre Bikubenfondens nuværende strategi, der blev vedtaget i 2015. I deres sted har vi budt Mads Roke Clausen og Marie Nipper velkommen. Marie Nipper har som direktør for Copenhagen Contemporary og tidligere ledende kurator på ARoS i Aarhus og Tate Liverpool et godt indblik i både danske og internationale kulturinstitutioner og har som kunsthistoriker faglig viden på billedkunstområdet. Mens Mads Roke Clausen, der er tidligere direktør i Mødrehjælpen og nuværende formand for Frivilligrådet, har et bredt kendskab til det sociale område. Mads Roke Clausen har desuden som PhD Fellow ved Roskilde Universitet stor indsigt i sociale investeringer – et område, som Bikubenfonden også har engageret sig i de seneste år.

Toggle text

Fornuftigt år for Bikubenfondens økonomi

Økonomisk har 2018 været et fornuftigt år set i forhold til værdipapirernes udvikling. Også vores virksomhed Enkotec har klaret sig godt og kommer ud med et flot resultat på trods af, at det internationale marked for søm har været præget af tolddiskussionerne i USA.

Vores indtjening vil altid være afhængig af, hvad der sker i verden omkring os. Dog er vores porteføljevalg bygget op med fokus på det langsigtede afkast, og vi har gennem årene mindsket andelen af noterede obligationer og aktier for i stedet at investere i Private Equity fonde, der giver et godt afkast. Det betyder, at vi på den lange bane kan bevare et fornuftigt og stabilt niveau i vores indtjening.

Denne investeringsstrategi er vigtig i forhold til vores uddelinger, der i stigende grad bliver af længerevarende karakter. Vi skal sørge for at opretholde en likviditetsbuffer, så vi kan udbetale de bevillinger, vi har forpligtet os til. I de seneste år har vi givet, for Bikubenfonden, større og længerevarende bevillinger og dermed udbetalt flere midler end tidligere år. Det betyder, at vores uddelingstal også i de kommende år vil udvikle sig anderledes, end de har gjort tidligere.

Udviklingen sker som en naturlig følge af vores strategi, hvor vi bevidst vælger at støtte indsatser med en lang tidshorisont. For som fond har vi netop muligheden for at tænke langsigtet og være med til at sikre finansiering af initiativer og koncepter, der har stort potentiale, men hvis reelle betydning først kan ses om mange år.

Direktør Søren Kaare-Andersen og bestyrelsesformand Niels Smedegaard

Direktør Søren Kaare-Andersen og bestyrelsesformand Niels Smedegaard
I 2018 bevilligede vi i alt 76 mio. kr. til filantropiske formål. Pengene fordelte sig på 43 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst, 30 mio. kr. til unge på kanten og 3 mio. kr. til andre formål. Heraf har der været en tilbageførsel på 3 mio. kr., hvilket giver en nettouddeling på 73 mio. kr.
Bikubenfondens aktiver
Toggle text

Bikubenfonden er en erhvervsdrivende fond, som ejer en række aktiver. Aktiverne drives med forskellige mål for øje. Virksomheden Enkotec A/S er med til at generere det økonomiske overskud, der går til Bikubenfondens filantropiske arbejde. Svanninge Bjerge er et naturområde, som Bikubenfonden driver med tanke på områdets unikke karakter, og som vi samtidig benytter til aktiviteter på det sociale område. Bikubenfondens kollegier drives med det hovedformål at tilbyde studerende en god base under deres studier, men bruges også i vores sociale arbejde.

Bikubenfonden er en del af det omgivende samfund – både gennem vores uddelinger til sociale og kunstneriske formål, men også gennem vores øvrige aktiviteter. FNs verdensmål sætter en ramme for, hvordan man kan understøtte en bæredygtig samfundsudvikling. I Bikubenfonden har vi fokus på at følge og afdække, hvordan vores aktiver på forskellige niveauer allerede bidrager eller kan komme til at bidrage til denne udvikling. Via vores omlægning til vildskov i Svanninge Bjerge arbejder vi eksempelvis målrettet med det 15. verdensmål, der handler om at 'beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land (...) og bekæmpe tab af biodiversitet'. Mens vi eksempelvis har inddraget vores kollegier i arbejdet med at nedbringe hjemløshed, så unge udsatte får et bedre udgangspunkt for at kunne gennemføre en uddannelse – et tiltag, der relaterer sig til det 4. verdensmål, der handler om at 'sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring'. I 2019 vil vi kigge nærmere på, hvordan vi kan arbejde endnu mere i retning mod de fælles verdensmål.

SVANNINGE BJERGE

Svanninge Bjerge er et naturområde på 600 hektar på Sydfyn, som ejes og drives af Bikubenfonden.

Området blev erhvervet af Bikubenfonden i 2005 med det formål at bevare og udvikle områdets unikke natur og landskab med henblik på at opnå de bedst mulige betingelser for områdets dyre- og planteliv – til glæde for nuværende og kommende generationer. Området er tilgængeligt for alle, der har lyst til at nyde naturens mangfoldighed og opleve det særlige landskab med fine udsigter over øhav og fastland. Svanninge Bjerge er udflugtsmål for mere end 30.000 mennesker årligt og blev i 2018 sammen med naboområdet Svanninge Bakker udpeget til Danmarks nye Naturkanon.

Brug af naturen til sociale formål

I Svanninge Bjerge har vi siden 2005 lavet forskellige naturoplevelser, og i de seneste år har vi fået stadigt større fokus på naturen og oplevelsernes potentiale i forhold til socialt udsatte. Det har udmøntet sig i indsatsen Natur til et godt liv målrettet unge på kanten. Sammen med en række partnere udvikler vi natursociale indsatser for unge udsatte, og Svanninge Bjerge er en vigtig base for udvikling og afprøvning af metoder til at styrke de unges livsmestring.

Vildskov i Svanninge Bjerge

I 2016 startede vi en ambitiøs omlægning af en stor del af skovarealet fra driftskov til vildskov. Den øgede variation, som følger heraf, giver større naturoplevelser for alle, der besøger området. Med projektet ønsker vi at bidrage til udviklingen af vildere natur med større biodiversitet i Danmark og på den måde støtte op om både de nationale målsætninger om mere vild/urørt skov og de internationale FN-mål om standsning i tilbagegang af arter. Vildskovens udvikling følges gennem monitorering i antallet af arter inden for udvalgte organismer.

Svanninge Bjerge Forskningsstation

Vi stiller også Svanninge Bjerge til rådighed for forskere og studerende fra Syddansk Universitet i forbindelse med deres feltbiologiske aktiviteter. Universitetet lejer sig ind i Bikubenfondens forskningsstation, der er indrettet med auditorium, laboratorier og overnatningsfaciliteter. Forskere og studerende ved Syddansk Universitet følger udviklingen af biodiversitet på en række områder i Svanninge Bjerge. Det giver et vigtigt grundlag for vores arbejde med at kvalificere arbejdet med naturindsatsen i området.  

BIKUBENFONDENS KOLLEGIER

Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til Kollegiefonden Bikuben, som har anvendt disse midler til opførelse og drift af tre kollegier i Danmark – nemlig i Odense, Aalborg og København.

Kollegiefonden Bikuben blev stiftet i 2001 med det formål at kunne tilbyde studerende i de gamle danske universitetsbyer adgang til tidssvarende boligforhold. I maj 2004 stod Bikuben Kollegiet i Odense færdigt. Det rummer 88 moderne lejligheder i forskellig størrelse og diverse fællesfaciliteter. I 2006 kunne Kollegiefonden Bikuben byde 115 unge studerende velkommen på Bikuben Kollegiet i Ørestad. Og i 2008 blev Bikuben Kollegiet i Aalborg med i alt 64 boliger indviet. I 2018 har vi arbejdet med at fusionere Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben ind i en ny fond for at udnytte ressourcerne bedst muligt og minimere de administrative omkostninger.

En bæredygtig drift på kollegierne er vigtig for os. Vi vælger løsninger, der er energieffektive og har lang levetid. I 2018 har kollegierne fået implementeret intelligente lyssystemer, der slukker automatisk og som er valgt ud fra et perspektiv om energieffektivitet.

På kollegierne har også social bæredygtighed en vigtig plads, idet vi allokerer et antal lejligheder til unge på kanten, der hermed får en mulighed for at komme på fode og indgå i fællesskaber på kollegierne. På den måde kan vi være med til at skabe en kultur med gensidighed, fælles engagement og inklusion og understøtte et godt udgangspunkt for et bæredygtigt samfund. Indsatsen sker som led i Bikubenfondens målsætning om at stoppe hjemløshed blandt unge. Som en del af Hjem til Alle alliancen arbejder vi med at skabe hjem til unge hjemløse ved at sætte hjemløshed på dagsordenen og udvikle nye boligløsninger, som også involverer social støtte og fællesskab med andre unge. Vi har været initiativtager til Kollegiemodellen, som blandt andet er nævnt i håndbogen Nyt, sammen, bedre om innovative samarbejder i den offentlige sektor.

ACADEMIC GUEST HOUSE

Bikubenfoundation New York Inc. udspringer ligesom Kollegiefonden Bikuben af Bikubenfonden. Den amerikanske fond blev etableret i 2003, og to år senere købte fonden en ejendom på 1300 m2 med henblik på at etablere et kollegium for danske studerende, som studerer i New York. Academic Guest House åbnede 1. januar 2008. Huset ligger på Manhattans Upper West Side tæt på Central Park og har plads til 22 studerende fordelt på 12 lejligheder. For at kunne søge om optagelse i Academic Guest House skal man som dansk studerende eller forsker have en formel aftale med en af New Yorks uddannelsesinstitutioner eller med private undervisere, der tilbyder master classes.

New York modtager rigtig mange danske studerende. Med Academic Guest House ønsker Bikubenfonden at skabe de bedst mulige studiemæssige rammer for danske studerende, forskere og folk med behov for efteruddannelse i en boligmæssig svært tilgængelig by.

FONDENES HUS

Bikubenfonden erhvervede i starten af 2013 Fondenes Hus på Otto Mønsteds Gade 5 med det formål at fremme videndeling, kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af fonde, udnytte fordelene ved fælles drift samt skabe øget gennemsigtighed for omverdenen. 

I det seneste år har der været udskiftning i en del af lejemålene, og i dag rummer Fondenes Hus ud over Bikubenfonden Bevica Fonden, Fonden Ensomme Gamles Værn, Helsefonden, Vanførefonden, Arbejdsmarkedets Feriefond, BRFfonden og BRFholding A/S, Soldaterlegatet, Forsikringsforbundet og Mind Your Own Business.  

Fondenes Hus drives i det daglige med fokus på at støtte op om miljøhensigtsmæssige tiltag. For at nedsætte energiforbruget har vi i 2018 implementeret intelligent lys i hele huset samt intelligent varme- og luftstyring. Desuden er vi gået i gang med at installere fjernvarme.

ENKOTEC A/S

Enkotec A/S er en virksomhed, der ejes af Bikubenfonden. Siden 2006, hvor Bikubenfonden overtog ejerskabet som en del af sin investeringsportefølje, er virksomhedens udbytte gået til Bikubenfondens filantropiske arbejde.

Virksomheden er verdens førende leverandør af maskiner til produktion af præcisionssøm. I mere end 35 år har Enkotec A/S udviklet og forfinet maskiner, der kan masseproducere præcisionssøm til byggeindustrien. De maskiner, Enkotec har på markedet, er udviklet, så sømmene kan fremstilles i meget store mængder, så stykprisen holdes nede samtidig med, at kvaliteten er i top. Desuden har maskinerne et lavere elforbrug og er mindre støjforurenende end konkurrerende produkter på markedet. Samtidig er maskinerne udviklet med en særlig teknik, så de ikke har brug for smøremidler, som andre lignende maskiner, hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til miljøet. Enkotec A/S har generelt fokus på miljøet og gik per 1. januar 2018 over til 100 % grøn energi. Derudover er der indført emballage- og papirsortering.

Enkotec A/S har desuden i de seneste år arbejdet med videreudvikling af det såkaldte IoT-koncept (Internet of Things). På baggrund af data fra maskinerne kan man som kunde forudse bl.a. vedligeholdelsesbehov. Herved kan kunden få den service, der sikrer den bedste drift, samt undgå at der bruges tid, hvor maskinen står stille. Dermed opnås en mere effektiv produktion – hvor end i verden kunden befinder sig. Det indebærer også en udvikling af en ny kundemodel med mulighed for leasing af maskinerne.

Enkotec A/S er fokuseret på, at leverandører lever op til høje krav både kvalitetsmæssigt og på et samfundsmæssigt plan. Derfor er alle leverandører underlagt Enkotec A/S Supplier Code of Conduct som er i overensstemmelser med FN’s Supplier Code of Conduct.

Virksomhedens udvikling

Enkotec A/S startede som et ph.d.-udviklingsprojekt i 1981 på NKTs sømvarefabrik i Middelfart. I 1986 blev Enkotec A/S etableret som selvstændig virksomhed og flyttede til Skanderborg, hvor hovedsædet også ligger i dag. Bikubenfonden har siden købet af virksomheden holdt fast i, at produktionen skulle blive i Danmark, og det er lykkedes at få virksomheden til at vokse til firdobbelt størrelse siden overtagelsen.

I dag har Enkotec A/S 60 ansatte og sidder på ca. to tredjedele af verdensmarkedet for højkvalitetssøm. Ud over hovedsædet i Skanderborg har virksomheden eget kontor i USA og seks agentkontorer, der er spredt globalt og dækker verdensmarkedet. Der står over 750 af deres sømproduktionsmaskiner i over 45 lande verden over.

Økonomi og nøgletal
Toggle text

Den finansielle strategi – det økonomiske fundament under fondens uddelinger

Bikubenfondens finansielle strategi skal sikre, at vi opnår det størst mulige afkast i forhold til den fastlagte risikoprofil. Afkastet fra vores investeringer er det økonomiske fundament for fonden. Fondens uddelinger til fondsformål har et langsigtet perspektiv, og det bliver fondens investeringer tilrettelagt efter.

Ud over, at vores finansielle strategi fokuserer på, at vi investerer langsigtet, tager vi likviditetsrisici og volatilitetsrisici for på den måde at opnå et bedre resultat. Det kan vi gøre, fordi der i uddelingsstrategien ikke er noget krav om pludselige og uventede uddelinger; men mere stabile uddelinger over tid. Til gengæld er uddelingsstrategien kapitalkrævende. Derfor vælger vi aktivklasser, der kan formodes at have et højt og moderat stabilt afkast. Vi har naturligvis fokus på, at forvaltningen af midler udføres professionelt, betryggende og omkostningseffektivt.

Vi investerer i såvel noterede som unoterede aktier og obligationer, ejendomme, industri samt i Private Equity fonde og Private Debt fonde og bruger kun meget lidt afledte finansielle instrumenter.

Vi lægger stor vægt på at skabe positive absolutte afkast – så vi på den måde sikrer midler til brug for fondens uddelingsområder.

Langsigtet investeringstilgang

Når vi investerer, har vi en langsigtet horisont og lader os ikke påvirke væsentligt af kortvarige kursudsving. Investeringerne spredes både geografisk og på brancher for at begrænse investeringsrisikoen. I de senere år er disruption og politisk stabilitet blevet forhold, vi vægter relativt højt.

Hovedparten af vores investeringer finder sted i Nordeuropa, den økonomisk udviklede del af Central- og Sydeuropa og USA. Øvrige OECD-lande, Emerging Markets, BRIK lande og Asien er kun en mindre grad af investeringsuniverset. Heller ikke Danmark er et særligt investeringsområde.

Dynamisk investeringstilgang

Vores investeringstilgang er basalt set makroøkonomisk med en international tilgang. Vi er en del af det omgivende samfund og lever af og med de muligheder, dette giver. Vi søger i videst muligt omfang at tilpasse investeringerne efter de økonomiske forudsætninger. I 2018 har der været en fuldstændig tilpasning til lavrentesamfundet og de deraf manglende muligheder på statsobligationsmarkedet og markeder tæt på, herunder realkreditmarkedet samtidig med at inflation og vækst er blevet mere behersket.

Vi har derfor omlagt til obligationer med forskellige former for kredit indbygget, ligesom fastforrentede obligationer er blevet afløst af variabelt forrentede. En af de nyere aktivklasser Private Debt får efterhånden en synlig andel i vores investeringsunivers.

Strategien er ikke risikofri; men alternativet kunne have været et afkast i nærheden af nul eller lavere. Strategien med en substantiel del placeret i fonde har vist sig at være robust i såvel opgangsår som i nedgangsår. Dette skal også ses i det lys, at vi for at opfylde Bikubenfondens fondsformål har behov for betydelige absolutte afkast.

Trods uro i mange lande har konjunktursituationen i store dele af Europa og USA samt Fjernøsten været relativt gunstig; men handelskrig, Brexit og generel aversion mod globaliseringen er også en del af billedet.  Mange virksomheder i de områder, vi investerer i, har haft en pæn indtjening; men de noterede har lidt under en markedsmæssig dårlig stemning.

I de senere år har mange økonomier haft lave eller endog negative renter med udsigt til, at denne situation næppe vil ændre sig væsentligt i det kommende år. Bikubenfondens investeringsstrategi er tilrettelagt i overensstemmelse hermed, med lav obligationseksponering og med en deraf følgende højere eksponering til private markets.

Samarbejdspartnere

Investeringerne udfører vi dels selv og i samarbejde med banker, børsmæglere, Private Market-huse og via mandater til større forvaltere. Når vi udvælger samarbejdspartnere, lægger vi vægt på langvarige forhold, hvor en stærk track record og en organisation præget af stabilitet samt nytænkning i forhold til en omskiftelig verden vejer tungt. Vi bruger meget tid på udvælgelse af samarbejdspartnere og på den løbende dialog med dem. Bikubenfonden er en relativ lille investor, der må være særdeles behændig for at sikre sig en bid af attraktive investeringer i de store huse ude i verden.

Særligt om Private Equity og Private Debt fonde

Når vi afgiver investeringstilsagn til Private Equity og Private Debt forpligter det i en lang årrække fremover. Derfor er det vores politik, at de Private Equity fonde og Private Debt fonde, vi vælger, skal have en historie, der viser, at de er i stand til på en overbevisende måde at forvalte større midler over en længere periode, herunder over en konjunkturcyklus. De skal desuden kunne vise en kvalitet i deres investeringsaktivitet, som giver sikkerhed for en generel god performance samt, at de har deres ESG – Environmental, Social and Corporate Governance i orden.

Ved systematisk og vedholdende at følge fondene, opnår vi en unik viden om, hvilke fonde der skal investeres i næste gang.

I Bikubenfonden investerer vi i en til tre nye fonde hvert år. Intervallet afhænger af tilbagebetalingshastigheden fra de eksisterende investeringer. På den måde får vi et nogenlunde konstant kapitalbindingsniveau. Samtidig reduceres ’vintagerisikoen’ – dvs. risikoen for, at et enkelt år viser sig at være meget uheldigt rent investerings- og prismæssigt.

Hidtil har investeringsaktiviteten været foretaget i generelle fonde – dvs. fonde med en branchemæssig spredning – hvor der er investeret bredt i mellemstore virksomheder. Vi har ikke ekspertise i fonde, der investerer i særlige sektorer, har venturekarakter eller er geografisk koncentrerede. For at få den rette spredning og dermed også risikospredning kræver sådanne investeringsaktiviteter et langt større investeringsomfang, end det vi har størrelse til.

Investeringer med ansvarlighed

Vores investeringsprofil indeholder en bred formuesammensætning bestående af noterede og unoterede aktier, noterede og unoterede obligationer, Private Equity samt Private Debt.

Vi kan på investeringsområdet – i lyset af fondens størrelse – ikke drive direkte aktivt ejerskab, undtagen i Enkotec A/S, som Bikubenfonden er eneejer af. Vi optræder derfor som ansvarlig investor ved at sørge for, at de forvaltere og fonde, vi benytter os af, har klare politikker for deres samfundsmæssige rolle og lever op til dette.

Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FN’s Global Compact-principper og alle vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. Det betyder, at vi tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, når vi investerer, samt at vores investeringer ikke bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.

Ved nye investeringer og afgivelse af investeringstilsagn til samarbejdspartnere ser vi på relevante forhold vedrørende miljø, klima, sociale forhold og god selskabsledelse. Der er for samarbejdspartnerne en forpligtelse til løbende at iagttage disse forhold.

Målet for arbejdet med ansvarlige investeringer er at skabe værdi for Bikubenfonden ud fra en antagelse om, at de selskaber, der agerer langsigtet og bæredygtigt, må forventes at klare sig bedst. Det betyder samtidig, at der vil være investeringstyper og potentielle samarbejdspartnere, der vil være udelukket fra vores investeringsunivers.

Højere absolutte afkast

Som en væsentlig investeringsaktivitet har vi siden 2004 investeret i Private Equity fonde. På koncernniveau er Bikubenfonden nu med i 14 fonde, hertil kommer to Private Debt fonde. Denne investeringsaktivitet er vi gået ind i for at kunne investere i mindre og mellemstore virksomheder, der ikke er børsnoterede, og hvor der er god vækst og indtjening. Det passer desuden godt sammen med den børsnoterede aktiebeholdning, der primært er placeret i Blue Chip virksomheder. De er karakteriseret ved større markedsudsving og en konjunktur, der i nogen grad er faseforskudt i forhold til Private Equity virksomhederne.

Et andet meget væsentligt element er, at nettoafkastene fra Private Equity-investeringerne har været substantielt større end, hvad der har gjort sig gældende for børsnoterede aktier.

På obligationssiden har vi over de seneste år bevæget os markant mod papirer med et kreditelement tilknyttet. Dette har vi gjort for at komme fri af den traditionelle beholdning af stats- og realkreditobligationer, der ud fra et afkastmæssigt synspunkt er uinteressante for os.

Inden for de seneste år har ejendomsinvesteringer overtaget en del af de dårligst performende obligationers plads på vores investeringsside.

Forvaltning

Forvaltningen af midler sker gennem eksterne forvaltere og via egne ressourcer. I nedenstående figur er fordelingen skitseret. Vi har samarbejdet med tre danske og fire udenlandske Private Equity firmaer m.v., to udenlandske Private Debt firmaer, to danske investeringsselskaber samt to danske mere traditionelle forvaltere.

I nedenstående figur er de enkelte elementer opdelt efter forvaltningsform. Vi arbejder med en forholdsvis enkel form, der i praksis over en længere årrække har vist sig at give gode resultater.

Den finansielle værdiskabelse i 2018

Den finansielle værdiskabelse er et resultat af ideer og strategier, der har været anvendt i en årrække. Det har været vigtigt med det langsigtede fokus, der er præget af disciplin og agilitet i forhold til de muligheder, der opstår rent markedsmæssigt.

Bikubenfonden opnåede et samlet investeringsresultat på 89,5 mio. kr. i 2018. Dette modsvarer et afkast på 5,5 % mod 11,2 % i 2017. I dette resultat indgår noterede papirer, Private Equity, Private Debt samt Enkotec A/S, hvor Bikubenfonden har en ejerandel på 100 %. Resultatet i 2018 viser, at der til trods for et overordentligt svært investeringssår alligevel kunne opnås at afkast på 5,5 %.

Toggle text

I 2018 opnåede fonden et resultat på koncernniveau på 73,2 mio. kr. mod 152,6 mio. kr. året før. Af resultatet blev der bevilget 73,0 mio. kr. til fondsformål, mod 113,8 mio. kr. året før

Omkostningerne i moderfonden var på 17,8 mio. kr. mod 14,0 mio. kr. året før. En væsentlig del af stigningen skyldes omkostninger ved overgang til nye IT-systemer. Vi administrerer med henblik på at få størst mulig værdi for de anvendte ressourcer, hvilket omkostningsnøgletallene ikke tager højde for.

Omkostningsnøgletallene er derfor kun én blandt flere indikatorer for effektiviteten i fonden. Omkostninger i pct. af bevillinger er 24,4%. (Dog skal der i det længere perspektiv ses bort fra, at tallene for 2014 var påvirkede af lovkravet om indførelse af hensættelse til fremtidige uddelinger. Uden denne hensættelse ville procenten for 2014 have udgjort 16,4 % mod det officielle 6,3 %.)

Der var i 2018 gennemsnitligt 25 fuldtidsansatte personer i fonden. I forbindelse med en række uddelinger arbejder fondens egne medarbejdere aktivt med at udvikle og drive projekterne, hvorfor omkostningerne hertil er indeholdt i de pågældende bevillinger. Medarbejdere, der beskæftiger sig med fondens egne store indsatser på det sociale og kulturelle område, Svanninge Bjerge med bl.a. Natur til et godt liv-indsatsen samt i Kollegiefonden Bikuben med indsats overfor Unge på Kanten, udgjorde gennemsnitligt 14 fuldtidsansatte i 2018. Netto var der således i 2018 beskæftiget 11 fuldtidsmedarbejdere mod 11 året før. (Medarbejdere målt ved FTE.)

Indtægterne, der er beskrevet ovenfor, stammer fra investeringsafkast og overskud af egentlig virksomhed, industrivirksomheden Enkotec A/S.

Fonden har pr. 31. december 2018 en balance på koncernniveau på 1.629,9 mio. kr. mod 1.615,2 mio. kr. året før. Egenkapitalen udgjorde 1.161,1 mio. kr. mod 1.162,9 mio. kr. året før.

Af moderfondens aktiver er 1.359,9 mio. kr. finansielle anlægsaktiver og 143,1 mio. kr. er materielle anlægsaktiver. Det er de finansielle anlægsaktiver, der er grundlaget for fondens fremtidige indtjeningskraft.

Datterselskaber og ejendomme

Bikubenfonden ejer 100 % af industrivirksomheden Enkotec A/S. Virksomheden har en balance på 106,7 mio. kr. og en egenkapital på 67,6 mio. kr. Resultatet i 2018 udgjorde 45,7 mio. kr. mod 50,0 mio. kr. i 2017.

Enkotec A/S, der har hovedsæde i Skanderborg, udvikler og producerer højkvalitetsmaskiner til fremstilling af præcisionssøm til byggeindustrien på globalt plan. Selskabet er verdensledende på området.

Bikubenfonden har siden 2013 ejet Høbbet A/S, der har to primære aktivitetsområder: landbrug og en forskningsstation med tilhørende værelser og kontorfaciliteter. Landbruget Høbbet er på 110 ha. og ligger i tilknytning til fondens naturområde, Svanninge Bjerge. Forskningsstationen blev taget i brug i 2016. Forskningsstationen er på kommercielle vilkår udlejet til Syddansk Universitet på en langtidskontrakt. Universitetet bruger forskningsstationen til deres biologiske forskning ligesom de også anvender faciliteterne til ledelseskonferencer m.v.

Høbbet A/S har en balance på 58,6 mio. kr. og en egenkapital på 29,3 mio. kr. Læs årsrapporter for 20182017, 2016, 2015 og 2014 her.

BIFI A/S er et 100 % ejet datterselskab, oprettet i 2017. Selskabet driver alle fondens investeringer i udenlandske Private Equity huse. Første års resultat (2017) udgjorde 17,4 mio. kr. Resultatet i 2018 udgjorde 23,1 mio. kr. Balancen var på 325,7 mio. kr.  mod 295,1 mio. kr. året før. Læs årsrapporter for 2018 og 2017 her.

Fonden har siden 2013 ejet ejendommen Otto Mønsteds Gade 3-5, København V. som domicilejendom. Ejendommens 1-3. sal blev i 2013 renoveret, hvorefter syv fonde flyttede ind i ejendommen. I 2015 blev 4. og 5. sal renoveret, og ejendommen har siden 1. januar 2016 været fuldt udlejet til 11 fonde.

Uddelinger 2017

Årets uddelinger er på 76,1 mio. kr. Der er ultimo 2018 henlagt 150 mio. kr. til senere uddelinger mod 120 mio. kr. året før.

For en nærmere specifikation af årets uddelinger henvises til bevillingsoversigten her

Historisk baggrund
Toggle text

Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag, idet fonden udspringer fra Sparekassen Bikuben.

Den selvejende institution Sparekassen Bikuben blev stiftet i 1857. Bikuben var den første sparekasse, der både drev pengeinstitut og forsørgelseskasse. Den blev stiftet på et socialt motiv som en reaktion på samfundets behov for øget velfærd til den voksende arbejderklasse i København. Bikubenfonden uddeler i dag midler fra fondens afkast og formue primært til kunstneriske og sociale formål ud fra sparekassens grundtanker om samfundsengagement, nytænkning og hjælp til selvhjælp. 

I tidens løb er der sket sammenlægninger, fusioner, overtagelse af anden pengeinstitutvirksomhed mv., som har ændret Sparekassen Bikubens forhold og ejerskab. Mindre almennyttige fonde er udsprunget af disse aktiviteter og senere sammenlagt med andre lignende fonde. Senest er BG Fonden i 2010 sammenlagt med Bikuben Fonden af 1989, der er en erhvervsdrivende fond, med sidstnævnte som fortsættende fond under navnet Bikubenfonden.

Fondens midler

Bikubenfondens kapital stammer fra Sparekassen Bikubens overgang til A/S i 1989. I dag har Bikubenfonden ikke væsentlige større enkeltbeholdninger i bankaktier. I stedet investeres fondens kapital bredt ud fra et ønske om at skabe så stort et afkast som muligt, der kan benyttes til fondens almennyttige formål. Der investeres således både i aktier og kreditobligationer med skyldig hensyntagen til fondens risikoprofil.

Den aktive investeringsvirksomhed i børsnoterede værdipapirer er p.t. outsourcet til to eksterne porteføljeforvaltere, nemlig Danske Capital og SEB Asset Management i to enslydende mandater. 

Bikubenfonden investerer desuden i virksomheder via Private Equity investeringer gennem vores 100 % ejede datterselskab BIFI A/S. 

Sidst men ikke mindst ejer Bikubenfonden Enkotec A/S. Virksomheden, der er beliggende i Skanderborg, udvikler og producerer maskiner til fremstilling af præcisionssøm til byggeindustrien på globalt plan. 

Koncernregnskabet omfatter Bikubenfondens aktiviteter og aktiviteter i Enkotec A/S, BIFI A/S samt Høbbet A/S. Høbbet A/S driver landbruget omkring Bikubenfondens naturområde Svanninge Bjerge.

Formål

Ifølge Bikubenfondens vedtægter har fonden følgende formål: 

  • at udøve finansiel virksomhed gennem investeringer i aktiver eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art.
  • at yde tilskud, lån eller på anden måde at fremme driften af danske håndværksvirksomheder og mindre industrivirksomheder og derved medvirke ved etablering af nye virksomheder inden for håndværk og mindre industri samt at bidrage til udviklingsprojekter inden for sådanne virksomheder.
  • at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn, herunder formål, som det ville have været naturligt for Bikuben ifølge sparekassens historie og egenart at støtte.

Hovedaktiviteter

Bikubenfondens filantropiske arbejde foregår i Danmark og til dels Grønland. Fonden arbejder med at skabe nye muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje. På det sociale område har fonden særligt fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer. På kunstområdet har fonden særligt fokus på scenekunst og billedkunst. Fonden uddeler hvert år Udstillingsprisen Vision, som går til at realisere visionære udstillingsformater på billedkunstområdet. Bikubenfonden afholder også en række debatsaloner, der sætter fokus på tendenser og udvikling inden for scenekunst og billedkunst.

Desuden hædrer Bikubenfonden ekstraordinære indsatser inden for kultur og socialt arbejde via Kronprinsparrets Priser.

Bikubenfonden ejer og driver naturområdet Svanninge Bjerge, hvor blandt andet fondens natursociale indsats Natur til et godt liv har sit afsæt.

Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til Kollegiefonden Bikuben og Bikubenfoundation New York, Inc. Disse midler er anvendt til opførelse og drift af tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og København samt Academic Guest House i New York.

Bestyrelse, direktion og sekretariat
Toggle text

Bikubenfondens bestyrelse

Bestyrelsen består af seks-otte medlemmer, der vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for to år ad gangen (bemærk, i 2015 blev valgperioden ændret fra fire til to år). Medlemmerne af bestyrelsen vælger selv deres formand og kan vælge en næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan genvælges fire gange. Hertil kan bestyrelsesmedlemmerne vælges til og med det år, hvori de fylder 67 år og skal afgå senest den 1. maj det år, i hvilket de fylder 68 år. Når nye bestyrelsesmedlemmer skal udvælges, bliver der sat en grundig rekrutteringsproces i gang med uvildig ekstern assistance. Udvælgelsen tager udgangspunkt i, at der skal være de fornødne kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, investering, erhvervsdrift, kunst og sociale forhold.

Bestyrelsen arbejder ud fra principperne om god fondsledelse og varetager den overordnede ledelse af fonden. Bestyrelsen godkender strategier for såvel fonds- som investeringsvirksomheden. Den udarbejder rammerne for direktionens virke og kontrollerer, at disse overholdes, ligesom den virker som sparringspartner for direktionen. Bestyrelsen foretager en årlig evaluering af sit arbejde.

Bikubenfondens bestyrelse, der for nærværende består af seks medlemmer, har i 2018 afholdt fire bestyrelsesmøder og et strategimøde. Herudover har formanden og næstformanden deltaget i møder forud for hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende bestyrelsesarbejde et fast grundhonorar på 150.000 kr. årligt. Formanden modtager tre gange grundhonoraret og næstformanden to gange grundhonoraret. 

Bikubenfondens direktion

Bikubenfondens direktion består af direktør Søren Kaare-Andersen.

Bikubenfondens direktør modtager et årligt vederlag på kr. 2.369.733, hvoraf kr. 2.227.549 vedrører Bikubenfonden og kr. 142.184 vedrører Kollegiefonden Bikuben.

Bikubenfonden har i 2018 beskæftiget gennemsnitligt 25 fuldtidsansatte medarbejdere, heraf er i gennemsnit 14 medarbejdere tilknyttet henholdsvis, projekter, Kollegiefonden Bikuben, Bikubenfoundation New York Inc. eller Høbbet A/S og BIFI A/S, og 52 fuldtidsansatte i Enkotec A/S.

Værdigrundlag
Årsrapporter for tidligere år
Toggle text

Den fulde version af Bikubenfondens årsrapport for 2018 inkl. noter til regnskabet kan downloades her.

Du kan også læse årsberetninger fra 2017201620152014 og 2013 her.

Læs årsrapporter for BIFI A/S fra 2018 og 2017 her.Læs årsrapporter for Høbbet A/S fra 20182017, 2016, 2015 og 2014 her.

Læs årsrapporter for Kollegiefonden Bikubens 2018, 2017, 2016 og 2015 her.

Anbefalinger for god
fondsledelse

Bikubenfonden følger Erhvervs- og Vækstministeriets

anbefalinger for god fondsledelse