Særlige udviklingsindsatser

Igennem en årrække har vi tildelt udvalgte kunstinstitutioner bevillinger til formidlings- og udviklingsindsatser, der strækker sig over en årrække. Formålet har været at skabe mulighed for, at institutionerne kan tænke nyt, udforske, eksperimentere og skabe en udvikling, der kan være til inspiration for hele feltet.
Toggle text

Bevillingerne til de såkaldte ’særlige udviklingsindsatser’ er givet til nogle af de danske kunstinstitutioner, der har et stærkt fokus på udvikling og er i stand til at rykke egen institution og skabe en udvikling, der kan være til gavn og inspiration for hele scene- eller billedkunstfeltet. Bevillingerne har blandt andet medvirket til, at kunstinstitutionerne kunne udvikle deres praksis eller formidlingen af kunsten.  

Vi har i 2022 ændret vores praksis. Det betyder, at de udviklingsforløb og længerevarende partnerskaber, der etableres i dag, er baseret på tættere samarbejder, hvor vi ud over økonomi bidrager som udviklingspartner. Det kan du læse om her.  

Vi følger naturligvis fortsat de særlige udviklingsindsatser, der er i gang, og sikrer deling af læring og indsigter herfra.

Eksempler på særlige udviklingsindsatser, vi har støttet

Ny Carlsberg Glyptotek

Mere lyd på Glyptoteket med The Sound of Art.

Glyptoteket modtog i begyndelsen af 2020 en bevilling på 4.221.500 kr. til udviklingsindsatsen The Sound of Art

Med indsatsen The Sound of Art vil Glyptoteket over en 1,5-årig periode udvikle nyskabende lydformidling og styrke publikums oplevelse gennem sanselige audiooplevelser i og om museets kunst, historie og arkitektur. Indsatsen omhandler blandt andet permanente lyttestationer, tidsrejser og lydbaserede liveaktiviteter.

Udviklingsplatformen for Scenekunst

Udviklingsplatformen for Scenekunst modtog i begyndelsen af 2020 en bevilling på foreløbig 4. mio. kr. til perioden 2020-2022. Betinget af resultaterne af en midtvejsevaluering i 2022 gives yderligere 4 mio. kr. til perioden 2022-2024.

I den samlede strategiperiode, 2020-2024, vil Udviklingsplatformen have fokus på at styrke produktionsvilkårene for den frie scenekunst, understøtte entreprenørskab og internationalisering, øge sammenhængskraften og samarbejdet i dansk scenekunst, samt synliggøre og formidle den frie scenekunst.

Udviklingsplatformen for Scenekunst er et initiativ udviklet og støttet i samarbejde med Statens Kunstfond, som i strategiperioden, 2020-2024, støtter indsatsen med 6,4 mio. kr.  efter samme aftale om en midtvejsevaluering. 

Betty Nansen Teatret

Betty Nansen Teatret modtog i 2019 en bevilling på 8.305.564 kr. til den tre-årige udviklingsindsats Udvikling af kollektive kunstneriske praksisser.

Teatret vil udforske kollektive, kunstneriske arbejdsmetoder og skabe en ny kunstnerisk praksis forankret på teatret. Teser og koncepter bliver udviklet og afprøvet med alle medskabende kunstnere, inden projekterne går ind i en realiseringsfase. Med dokumentation af de kunstneriske, kollektive arbejdsmetoder, kan teatret tilbyde læring og vidensdeling med både studerende og professionelle fagfolk inden for scenekunsten.

Teater Sort/Hvid

Teater Sort/Hvid modtog i 2016 en bevilling på 3.375.000 kr. til indsatsen All the world's a stage.

Gennem tre tematiske spor arbejder Sort/Hvid i en femårig periode med at skabe ekstraordinære scenekunstværker, der sætter den politiske utopi, Mellemøsten og dannelse på dagsordenen. Indsatsen udbygger de metoder, som Sort/Hvid har udviklet i de forudgående tre år, herunder en fortsat skærpelse af samarbejdet med kunstnere fra andre genrer, styrkelse og forfinelse af den politiske scenekunst, og en yderligere indsats i inddragelsen af videnspersoner og kompetencer i udviklingen af Sort/Hvids kunstneriske koncepter.

Desuden modtog Sort/Hvid i 2018 en bevilling på 500.000 kr. til indsatsen Fra crowdfunding til crowdsurfing.

I 2017 åbnede Sort/Hvid i en nyrestaureret slagtehal i Kødbyen – bl.a. med hjælp fra op mod 400 private personer og virksomheder, der bidrog med næsten 370.000 kr. til anlægsprojektet gennem en vellykket crowdfundingkampagne. Kampagnens succes afslørede et særligt engagement hos Sort/Hvids publikum og et potentiale for at udvikle stærkere relationer mellem teatret og dets publikum. Indsatsen Fra crowdfunding til crowdsurfing har til formål undersøge, udvikle og udvide Teater Sort/Hvids publikumsrelation til gavn for organisationens forretning og til inspiration for scenekunstbranchen.

Bora Bora

Bora Bora har i 2018 modtaget en bevilling til Bora Bora Residency Centre, som i 2018-2022 arrangerer 35 internationale residencies for talentfulde koreografer eller teaterfolk med en markant koreografisk ide. Tre af de deltagende residenter vil desuden få realiseret værker i co-produktioner med danske scener og teatre. Bevillingen er 4-årig og på 3.100.000 kr.

Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater modtog i 2017 en bevilling på 22.860.000 kr. til Visionsplan for Det Kongelige Laboratorium. Projektet, der løber frem til 2023 har til formål at udvikle det kunstneriske niveau på Det Kongelige Teater via fire initiativer: 

  • Skuespillets KGL Dansk, som er et forløb, hvor ny dansk dramatik udvikles.
  • KGL Akut, der i pop-up-format dramatiserer aktuelle begivenheder, mens de stadig er relevante.
  • Corpus, ballettens eksperimenterende kompagni og laboratorium, hvor bl.a. andre kunstarters muligheder afprøves i dansen.
  • Internationale tiltag, der blandt andet giver mulighed for at særlige internationale fagligheder kan hentes til København.

SMK (Statens Museum for Kunst)

SMK modtog i 2019 endnu en bevilling på 9.974.000 kr. til nye publikumsrettede formidlingsaktiviteter på SMK i perioden 2019-2022. 
Gennem de tre projekter SMK PLUS, SMK Kunstmøder og SMK Fridays vil SMK udvikle eksperimenterende kunstformidling, der skal skabe nye forbindelser mellem historie og samtid, flere forskellige indgange til kunsten, arbejde med publikum som udgangspunkt og udvikle ny viden om formidling.

Off/Off Produktion

Off/Off Produktion modtager en 3-årig bevilling på 680.000 kr. til at udvikle og synliggøre indsatsen Projekt Glemmebogen, som i samarbejde mellem scenekunstnere og dybdeborende journalister skaber teaterforestillinger på baggrund af sager fra Christiansborg.

Indsatsen vil undersøge teatrets politiske relevans og potentiale, dels gennem forestillingernes særlige dialogkoncept i 2. akt med samtaler mellem publikum, mediefolk, politikere og kunstnere, dels gennem nye samarbejder med Altinget.dk og Information.