Særlige udviklingsindsatser

Hvert år tildeler vi udvalgte kunstinstitutioner bevillinger til formidlings- og udviklingsindsatser, der strækker sig over en årrække. Med disse bevillinger ønsker vi at skabe mulighed for, at institutionerne kan tænke nyt, udforske, eksperimentere og skabe en udvikling, der kan være til inspiration for hele feltet.
Toggle text

Som uafhængig fond har vi en unik mulighed for at skabe rum for, at nye metoder bliver afprøvet, alternative veje bliver udforsket og eksperimenter bliver sat i gang. Det rum mener vi er uundværligt for, at danske kunstinstitutioner kan blive ved med at kvalificere arbejdet med kunsten og formidlingen af den. Derfor giver vi særlige bevillinger til nogle af de danske kulturinstitutioner, der har et stærkt fokus på udvikling og er i stand til at rykke egen institution og skabe en udvikling, der kan være til gavn og inspiration for hele scene- eller billedkunstfeltet.

Bevillingerne går blandt andet til, at kunstinstitutionerne kan udvikle deres praksis, eller formidlingen af kunsten. Forud for en bevilling af denne type ligger der altid en dialog om, hvilke behov, udfordringer eller uudnyttede potentialer, der ligger på området, så vi er enige om, hvad det er for en udvikling, der ønskes. Det kan tage tid at undersøge, om udviklingsindsatser har den ønskede virkning eller betydning. Derfor strækker bevillingerne sig som oftest over en årrække.

Vær opmærksom på, at vi i øjeblikket udvikler vores strategi for længerevarende indsatser. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan indgå nye, længerevarende partnerskaber. Der kan i vores ansøgningsrunder stadig søges støtte til nyskabende udstillinger, scenekunstforestillinger, formidlingsprojekter eller mindre udviklingsindsatser inden for scene- og billedkunstområdet. Læs mere her.  (Sidst opdateret december 2020)

FOKUS PÅ DANS OG PERFORMANCE

Gennem en række dialogmøder med aktører inden for dans og performance har vi sporet os ind på, at der findes potentiale for udvikling inden for international udveksling samt netværk og vidensdeling på området. Derfor har vi de seneste år også støttet institutioner, der arbejder med disse mål for øje.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan få denne type bevillinger?

Kunstinstitutioner der har stærk fokus på udvikling og kan skabe en væsentlig betydning inden for scene- eller billedkunstområdet.

Hvilke typer af indsatser kan man ansøge om?

Vi giver typisk bevillinger til indsatser, der afsøger nye formidlingsformater, arbejder med at udvikle nye typer af samarbejder eller kvalificerer eksisterende indsatser på nyskabende vis.

Hvilke kriterier skal være opfyldt?

Indsatsen skal være nyskabende og bibringe ny viden til institutionen eller feltet, styrke fagligheden eller skabe udvikling for institutionen eller den kunstneriske praksis. Desuden skal indsatsen være baseret på et højt fagligt niveau og gerne være forankret i institutionens samlede strategi.

Hvordan bliver disse udviklingsindsatser evalueret?

Kerneprincippet for vores evalueringspraksis er, at det ikke nødvendigvis er alt, der skal evalueres. Vi vurderer løbende, hvilke indsatser der skal evalueres. Når der evalueres skal det bidrage til viden og læring – for Bikubenfonden, for den organisation, der står bag indsatsen og for feltet. Det betyder også, at vi offentliggør alle vores evalueringer.

Eksempler på særlige udviklingsindsatser, vi har støttet

Ny Carlsberg Glyptotek

Mere lyd på Glyptoteket med The Sound of Art.

Glyptoteket modtog i begyndelsen af 2020 en bevilling på 4.221.500 kr. til udviklingsindsatsen The Sound of Art

Med indsatsen The Sound of Art vil Glyptoteket over en 1,5-årig periode udvikle nyskabende lydformidling og styrke publikums oplevelse gennem sanselige audiooplevelser i og om museets kunst, historie og arkitektur. Indsatsen omhandler blandt andet permanente lyttestationer, tidsrejser og lydbaserede liveaktiviteter.

Udviklingsplatformen for Scenekunst

Udviklingsplatformen for Scenekunst modtog i begyndelsen af 2020 en bevilling på foreløbig 4. mio. kr. til perioden 2020-2022. Betinget af resultaterne af en midtvejsevaluering i 2022 gives yderligere 4 mio. kr. til perioden 2022-2024.

I den samlede strategiperiode, 2020-2024, vil Udviklingsplatformen have fokus på at styrke produktionsvilkårene for den frie scenekunst, understøtte entreprenørskab og internationalisering, øge sammenhængskraften og samarbejdet i dansk scenekunst, samt synliggøre og formidle den frie scenekunst.

Udviklingsplatformen for Scenekunst er et initiativ udviklet og støttet i samarbejde med Statens Kunstfond, som i strategiperioden, 2020-2024, støtter indsatsen med 6,4 mio. kr.  efter samme aftale om en midtvejsevaluering. 

Betty Nansen Teatret

Betty Nansen Teatret modtog i 2019 en bevilling på 8.305.564 kr. til den tre-årige udviklingsindsats Udvikling af kollektive kunstneriske praksisser.

Teatret vil udforske kollektive, kunstneriske arbejdsmetoder og skabe en ny kunstnerisk praksis forankret på teatret. Teser og koncepter bliver udviklet og afprøvet med alle medskabende kunstnere, inden projekterne går ind i en realiseringsfase. Med dokumentation af de kunstneriske, kollektive arbejdsmetoder, kan teatret tilbyde læring og vidensdeling med både studerende og professionelle fagfolk inden for scenekunsten.

Teater Sort/Hvid

Teater Sort/Hvid modtog i 2016 en bevilling på 3.375.000 kr. til indsatsen All the world's a stage.

Gennem tre tematiske spor arbejder Sort/Hvid i en femårig periode med at skabe ekstraordinære scenekunstværker, der sætter den politiske utopi, Mellemøsten og dannelse på dagsordenen. Indsatsen udbygger de metoder, som Sort/Hvid har udviklet i de forudgående tre år, herunder en fortsat skærpelse af samarbejdet med kunstnere fra andre genrer, styrkelse og forfinelse af den politiske scenekunst, og en yderligere indsats i inddragelsen af videnspersoner og kompetencer i udviklingen af Sort/Hvids kunstneriske koncepter.

Desuden modtog Sort/Hvid i 2018 en bevilling på 500.000 kr. til indsatsen Fra crowdfunding til crowdsurfing.

I 2017 åbnede Sort/Hvid i en nyrestaureret slagtehal i Kødbyen – bl.a. med hjælp fra op mod 400 private personer og virksomheder, der bidrog med næsten 370.000 kr. til anlægsprojektet gennem en vellykket crowdfundingkampagne. Kampagnens succes afslørede et særligt engagement hos Sort/Hvids publikum og et potentiale for at udvikle stærkere relationer mellem teatret og dets publikum. Indsatsen Fra crowdfunding til crowdsurfing har til formål undersøge, udvikle og udvide Teater Sort/Hvids publikumsrelation til gavn for organisationens forretning og til inspiration for scenekunstbranchen.

Bora Bora

Bora Bora har i 2018 modtaget en bevilling til Bora Bora Residency Centre, som i 2018-2022 arrangerer 35 internationale residencies for talentfulde koreografer eller teaterfolk med en markant koreografisk ide. Tre af de deltagende residenter vil desuden få realiseret værker i co-produktioner med danske scener og teatre. Bevillingen er 4-årig og på 3.100.000 kr.

Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater modtog i 2017 en bevilling på 22.860.000 kr. til Visionsplan for Det Kongelige Laboratorium. Projektet, der løber frem til 2023 har til formål at udvikle det kunstneriske niveau på Det Kongelige Teater via fire initiativer: 

  • Skuespillets KGL Dansk, som er et forløb, hvor ny dansk dramatik udvikles.
  • KGL Akut, der i pop-up-format dramatiserer aktuelle begivenheder, mens de stadig er relevante.
  • Corpus, ballettens eksperimenterende kompagni og laboratorium, hvor bl.a. andre kunstarters muligheder afprøves i dansen.
  • Internationale tiltag, der blandt andet giver mulighed for at særlige internationale fagligheder kan hentes til København.

Copenhagen Opera Festival

Copenhagen Opera Festival modtog i 2017 en bevilling på 6.530.420 kr. til et nyt programspor kaldet EDGE. Aktiviteterne i dette spor vil over en treårig periode udfolde sig i et krydsfelt mellem ny musikdramatik og formater, der på forskellig vis udfordrer og nytænker operagenren. EDGE skal imødekomme det store publikum, der ønsker at opleve det nyeste og mest banebrydende inden for international og national musikdramatik. Desuden skal det henvende sig til det yngre publikum, der vælger musikoplevelser på baggrund af kvalitet, relevans og nybrud. 

SMK (Statens Museum for Kunst)

SMK modtog i 2019 endnu en bevilling på 9.974.000 kr. til nye publikumsrettede formidlingsaktiviteter på SMK i perioden 2019-2022. 
Gennem de tre projekter SMK PLUS, SMK Kunstmøder og SMK Fridays vil SMK udvikle eksperimenterende kunstformidling, der skal skabe nye forbindelser mellem historie og samtid, flere forskellige indgange til kunsten, arbejde med publikum som udgangspunkt og udvikle ny viden om formidling.

Off/Off Produktion

Off/Off Produktion modtager en 3-årig bevilling på 680.000 kr. til at udvikle og synliggøre indsatsen Projekt Glemmebogen, som i samarbejde mellem scenekunstnere og dybdeborende journalister skaber teaterforestillinger på baggrund af sager fra Christiansborg.

Indsatsen vil undersøge teatrets politiske relevans og potentiale, dels gennem forestillingernes særlige dialogkoncept i 2. akt med samtaler mellem publikum, mediefolk, politikere og kunstnere, dels gennem nye samarbejder med Altinget.dk og Information. 

Sådan kommer du
i dialog

Vi hører gerne fra dig, hvis du har idéer til nyskabende formidlings- eller udviklingsindsatser, der kan være med til at rykke din organisation og feltet som helhed inden for scenekunst- og billedkunstområdet. Men da vi giver forholdsvis få bevillinger i denne størrelsesorden, anbefaler vi dig at sende en kortfattet mail, inden du går i gang med et stort ansøgningsarbejde. Så sender vi dig svar på, om et møde eller en egentlig ansøgning vil være relevant.