Bestyrelse

Bikubenfondens bestyrelse mødes mindst fire gange årligt og vurderer sekretariatets indstillinger om indsatser, større ansøgninger og partnerskaber. Det er bestyrelsens opgave at sætte retningen for Bikubenfonden og sikre, at strategien efterleves.

Bestyrelse

Bestyrelsesformand Niels Smedegaard
NIELS SMEDEGAARD
BESTYRELSESFORMAND
Bestyrelsesformand Niels Smedegaard
NIELS SMEDEGAARD
Født den 22. juni 1962
Indtrådt i bestyrelsen den 19. september 2013
Genvalgt i 2021 og kan herefter genvælges én gang
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
International operationel og strategisk ledelse, strategiudvikling, finansiel styring og planlægning, opkøb og integration af virksomheder, forandringsledelse. Bestyrelseserfaring fra danske og internationale selskaber samt brancheorganisationer.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
Molslinjen (bestyrelsesforman)
Norwegian (bestyrelsesformand)
Abacus Medicine (bestyrelsesformand)
Royal Greenland
Frederiksberg Fonden
UKP&I
TT Club
Falck
Nikolai og Felix Fonden
Bestyrelsesforeningen
Bestyrelsesmedlem, næstformand Thomas Hofman-Bang
THOMAS HOFMAN-BANG
NÆSTFORMAND
Administrerende direktør, Industriens Fond
Bestyrelsesmedlem, næstformand Thomas Hofman-Bang
THOMAS HOFMAN-BANG
CEO i Industriens Fond

Født den 24. marts 1964
Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den 20. juni 2012
Genvalgt i 2020 og kan herefter genvælges én gang
Er på valg i 2022
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
Operationel og strategisk ledelse, børsnoterede internationale koncerner, strategiudvikling, finans, investering, risikostyring, stor bestyrelseserfaring i industri- og finansvirksomheder og fonde.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
Fonden CBS Academic Housing (formand)
K Alternative Private Equity 2019, 2020 og 2022 K/S (formand)
Bestyrelsesmedlem Mads Roke Clausen
MADS ROKE CLAUSEN
BESTYRELSESMEDLEM
Direktør, Landsforeningen for sociale tilbud
Bestyrelsesmedlem Mads Roke Clausen
MADS ROKE CLAUSEN
Direktør, Landsforeningen for sociale tilbud

Født 2. juni 1968
Indtrådt i bestyrelsen den 5. april 2018
Genvalgt i 2020 og kan herefter genvælges fire gange
Er på valg i 2022
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
Strategiudvikling og forandringsledelse, viden om sociale investeringer, indblik i den frivillige sociale sektor, internationalt netværk vedr. social finance og impact.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
Liljeborgfonden
Bestyrelsesmedlem Marie Nipper
MARIE NIPPER
BESTYRELSESMEDLEM
Direktør, Copenhagen Contemporary
Bestyrelsesmedlem Marie Nipper
MARIE NIPPER
Direktør, Copenhagen Contemporary

Født den 29. juli 1979
Indtrådt i bestyrelsen den 5. april 2018
Genvalgt i 2020 og kan herefter genvælges fire gange
Er på valg i 2022
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
Ledelse i kulturinstitutioner, internationalt kulturelt netværk, strategiudvikling

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
Copenhagen Phil
HAUT (forperson)
Bestyrelsesmedlem Dorrit Vanglo
DORRIT VANGLO
BESTYRELSESMEDLEM
Direktør, LD Fonde
Bestyrelsesmedlem Dorrit Vanglo
DORRIT VANGLO
Direktør, LD Fonde

Født den 25. oktober 1956
Indtrådt i bestyrelsen den 1. maj 2019
Genvalgt i 2021 og kan herefter
genvælges to gange
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
Ledelse, strategi, kapitalforvaltning og risikostyring, corporate governance og god fondsledelse. Bestyrelseserfaring fra børsnoteret og unoterede selskaber, ejerledede, fondsejede og offentligt ejede virksomheder

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
Kapitalforeningen LD (formand)
EKF – Danmarks Eksportkredit (næstformand) og EKF A/S (næstformand)
Hedeselskabet og Dalgas Group (næstformand og formand for Risiko- og Revisionsudvalget)
Investeringskomitéen for The Velux Foundations
Medlem af Komitéen for god Fondsledelse
Bestyrelsesmedlem Louise Gade
LOUISE GADE
BESTYRELSESMEDLEM
Executive Vice President, HR, Salling Group
Bestyrelsesmedlem Louise Gade
LOUISE GADE
Executive Vice President, HR, Salling Group

Født den 15. juni 1972
Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse i september 2014
Genvalgt i 2020 og kan herefter genvælges to gange
Er på valg i 2022
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
Strategi, ledelse, politik, kommunikation, kommunale forhold, sociale forhold.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
Nordea Fonden (næstformand)
Nordea Bank Fonden (næstformand)
Hedeselskabet (medlem af repræsentantskabet)
Regler for bestyrelsesmedlemmer
Toggle text

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for to år ad gangen. Medlemmerne af bestyrelsen vælger selv sin formand og kan vælge en næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan genvælges fem gange. Bestyrelsen har råderet til at bestemme, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides med ét eller to yderligere medlemmer. Disse medlemmer vælges ligeledes af den siddende bestyrelse med simpelt flertal og for to år ad gangen.

Aldersgrænse

Bestyrelsesmedlemmer kan vælges til og med det år, hvori de fylder 69 år, og de skal afgå senest den 1. maj det år, hvori de fylder 70 år.

Udvælgelse af medlemmer til bestyrelsen

Når nye bestyrelsesmedlemmer skal udvælges, bliver der sat en grundig rekrutteringsproces i gang ofte med uvildig ekstern assistance. Udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer tager udgangspunkt i, at der skal være de fornødne kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, investering, erhvervsdrift, kunst og sociale forhold.

Habilitet

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af aftaler mellem fonden og sig selv eller et søgsmål mod sig selv. Et bestyrelsesmedlem må heller ikke deltage i aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet har en væsentlig interesse, der kan være i strid med fondens. De samme regler gælder direktøren i Bikubenfonden.

Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen foretager årligt en grundig evaluering af sit arbejde. Her afdækker de medlemmernes holdninger til bl.a. kompetence-sammensætningen og samarbejdet i bestyrelsen, mødeledelse, materiale, forberedelse og deltagelse, om der er fokus på de rette emner. Evalueringen bliver foretaget på baggrund af enten spørgeskemaer eller interview af de enkelte medlemmer, hvorefter resultaterne diskuteres i fællesskab med henblik på at forbedre kvaliteten og effektiviteten af samarbejdet og diskussionerne i bestyrelsen.

Honorarer og lønninger

Bikubenfondens bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende bestyrelsesarbejde et fast grundhonorar på 200.000 kr. årligt. Formanden modtager tre gange grundhonoraret og næstformanden to gange grundhonoraret. Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager herudover ekstra honorar.

Bikubenfondens administrerende direktør Søren Kaare-Andersen modtager et årligt vederlag på 2.392.504,32 kr. Direktør Mette Marcus og direktør Sine Egede Eskesen modtager hver et årligt vederlag på 1.250.000,04 kr.

Bikubenfonden følger Erhvervs- og Vækstministeriets anbefalinger for god fondsledelse.
Kontakt
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
DIREKTIONSRÅDGIVER
+45 29 92 75 25
mr@bikubenfonden.dk
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
Mette arbejder med udviklingen af Bikubenfonden som organisation og har desuden ansvar for fondens arbejde med Academic Guest House.
Se alle
Bikubenfondens
bevillinger her