Bestyrelse

Bikubenfondens bestyrelse mødes mindst fire gange årligt og vurderer sekretariatets indstillinger om indsatser, større ansøgninger og partnerskaber. Det er bestyrelsens opgave at sætte retningen for Bikubenfonden og sikre, at strategien efterleves

Bestyrelse

Bestyrelsesformand Niels Smedegaard
NIELS SMEDEGAARD
BESTYRELSESFORMAND
Adm. direktør, DFDS A/S
Bestyrelsesformand Niels Smedegaard
NIELS SMEDEGAARD
Adm. direktør, DFDS A/S

Født den 22. juni 1962
Indtrådt i bestyrelsen den 19. september 2013
Genvalgt i 2017 og kan herefter genvælges tre gange
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
International operationel og strategisk ledelse, strategiudvikling, finansiel styring og planlægning, opkøb og integration af virksomheder, forandringsledelse. Bestyrelseserfaring fra danske og internationale selskaber samt brancheorganisationer.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
Kollegiefonden Bikuben
Frederiksbergfonden
European Community Shipowners' Associations (ECSA)
Danmarks Rederiforening (næstformand)
Interferry
TT Club
Vestergaard A/S
Danmark-Amerika Fondet
Bestyrelsesmedlem, næstformand Thomas Hofman-Bang
THOMAS HOFMAN-BANG
NÆSTFORMAND
CEO og Senior Partner i KPMG
Bestyrelsesmedlem, næstformand Thomas Hofman-Bang
THOMAS HOFMAN-BANG
CEO og Senior Partner i KPMG

Født den 24. marts 1964
Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den 20. juni 2012
Genvalgt i 2018 og kan herefter genvælges to gange
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
Operationel og strategisk ledelse, børsnoterede internationale koncerner, strategiudvikling, finans, investering, risikostyring, stor bestyrelseserfaring i industri- og finansvirksomheder og fonde.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
Kollegiefonden Bikuben
CBS Boligfond
Copenhagen Capacity
Bestyrelsesmedlem Anne Broeng
ANNE BROENG
BESTYRELSESMEDLEM
Professionelt bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem Anne Broeng
ANNE BROENG
Professionelt bestyrelsesmedlem

Født den 26. september 1961
Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den 7. december 2011
Genvalgt i 2017 og kan herefter genvælges to gange
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
Ledelse, strategi, kapitalforvaltning, private equity, corporate governance, corporate finance, økonomi, forsikring og risikostyring. Bestyrelseserfaring fra børsnoteret virksomhed, fondsejede virksomheder, fonde og international virksomhed.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
VKR Holding A/S
NNIT, formand for Audit committee
ATP
Lønmodtagernes Garantifond
F. Salling Holding A/S
F. Salling Invest A/S
Købmand Herman Sallings Fond
PensionDanmark
NASDAQ Nordic oy
Bestyrelsesmedlem Mads Roke Clausen
MADS ROKE CLAUSEN
BESTYRELSESMEDLEM
PhD Fellow ved Roskilde Universitet
Bestyrelsesmedlem Mads Roke Clausen
MADS ROKE CLAUSEN
PhD Fellow ved Roskilde Universitet

Født 2. juni 1968
Indtrådt i bestyrelsen den 5. april 2018
Kan genvælges fire gange
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
Strategiudvikling og forandringsledelse, viden om sociale investeringer, indblik i den frivillige sociale sektor, internationalt netværk vedr. social finance og impact.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
Formand for Frivilligrådet
God Barndom
Bestyrelsesmedlem Louise Gade
LOUISE GADE
BESTYRELSESMEDLEM
Prorektor VIA University College
Bestyrelsesmedlem Louise Gade
LOUISE GADE
Prorektor VIA University College

Født den 15. juni 1972
Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse i september 2014
Genvalgt i 2018 og kan herefter genvælges to gange
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
Strategi, ledelse, politik, kommunikation, kommunale forhold, sociale forhold.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
Nordea Fonden
Nordea Bank Fonden
ICROFS (formand)
Hedeselskabet (medlem af repræsentantskabet)
Bestyrelsesmedlem Marie Nipper
MARIE NIPPER
BESTYRELSESMEDLEM
Direktør, Copenhagen Contemporary
Bestyrelsesmedlem Marie Nipper
MARIE NIPPER
Direktør, Copenhagen Contemporary

Født den 29. juli 1979
Indtrådt i bestyrelsen den 5. april 2018
Kan genvælges fire gange
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER
Ledelse i kulturinstitutioner, internationalt kulturelt netværk, strategiudvikling

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER
Bestyrelsesmedlem i Fonden 2017
Regler for bestyrelsesmedlemmer
Toggle text

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for to år ad gangen. Medlemmerne af bestyrelsen vælger selv sin formand og kan vælge en næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan genvælges fire gange. Bestyrelsen har råderet til at bestemme, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides med ét eller to yderligere medlemmer. Disse medlemmer vælges ligeledes af den siddende bestyrelse med simpelt flertal og for to år ad gangen.

Aldersgrænse

Bestyrelsesmedlemmer kan vælges til og med det år, hvori de fylder 67 år, og de skal afgå senest den 1. maj det år, hvori de fylder 68 år.

Udvælgelse af medlemmer til bestyrelsen

Når nye bestyrelsesmedlemmer skal udvælges, bliver der sat en grundig rekrutteringsproces i gang med uvildig ekstern assistance. Udvælgelsen tager udgangspunkt i, at der skal være de fornødne kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, investering, erhvervsdrift, kultur og sociale forhold.

Habilitet

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af aftaler mellem fonden og sig selv eller et søgsmål mod sig selv. Et bestyrelsesmedlem må heller ikke deltage i aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet har en væsentlig interesse, der kan være i strid med fondens. De samme regler gælder direktøren i Bikubenfonden.

Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen foretager årligt en grundig evaluering af sit arbejde. Her afdækker de medlemmernes holdninger til bl.a. kompetence-sammensætningen og samarbejdet i bestyrelsen, mødeledelse, materiale, forberedelse og deltagelse, om der er fokus på de rette emner. Evalueringen bliver foretaget på baggrund af enten spørgeskemaer eller interview af de enkelte medlemmer, hvorefter resultaterne diskuteres i fællesskab med henblik på at forbedre kvaliteten og effektiviteten af samarbejdet og diskussionerne i bestyrelsen.

Honorarer og lønninger

Bikubenfondens bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende bestyrelsesarbejde et fast grundhonorar på 150.000 kr. Formanden modtager tre gange grundhonoraret og næstformanden to gange grundhonoraret. Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager herudover ekstra honorar.

Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen modtager en årlig løn og pension på 2.178.332 kr.

Bikubenfonden følger Erhvervs- og Vækstministeriets anbefalinger for god fondsledelse 
Kontakt
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, PA OG BESTYRELSESSEKRETÆR
+45 29 92 75 25
mr@bikubenfonden.dk
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
Mette arbejder med kommunikationsindsatser både internt og eksternt og har desuden ansvar for fondens arbejde med Academic Guest House.
Bevillinger

Se en samlet liste over Bikubenfondens bevillinger.