Bestyrelse

Bikubenfondens bestyrelse mødes mindst fire gange årligt og vurderer sekretariatets indstillinger om indsatser, større ansøgninger og partnerskaber. Det er bestyrelsens opgave at sætte retningen for Bikubenfonden og sikre, at strategien efterleves.

Bestyrelse

Bestyrelsesformand Niels Smedegaard
NIELS SMEDEGAARD
BESTYRELSESFORMAND
Bestyrelsesformand Niels Smedegaard
NIELS SMEDEGAARD
Født den 22. juni 1962
Køn: mand
Indtrådt i bestyrelsen den 19. september 2013
Genvalgt i 2021 og kan herefter genvælges én gang
Er på valg i 2023

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder? Nej.

Er medlemmet udpeget af myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja.

Særlige kompetencer:
International operationel og strategisk ledelse, strategiudvikling, finansiel styring og planlægning, opkøb og integration af virksomheder, forandringsledelse. Bestyrelseserfaring fra danske og internationale selskaber samt brancheorganisationer.

Øvrige bestyrelsesposter og andre tillidshverv:
• Molslinjen (bestyrelsesformand)
• ISS (bestyrelsesformand)
• Abacus Medicine (bestyrelsesformand)
• Falck (bestyrelsesformand)
• Frederiksberg Fonden
• UKP&I
• TT Club
• DSV
• Nikolai og Felix Fonden
• Bestyrelsesforeningen
Bestyrelsesmedlem, næstformand Thomas Hofman-Bang
THOMAS HOFMAN-BANG
NÆSTFORMAND
Administrerende direktør, Industriens Fond
Bestyrelsesmedlem, næstformand Thomas Hofman-Bang
THOMAS HOFMAN-BANG
Født den 24. marts 1964
Køn: mand
Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den 20. juni 2012
Genvalgt i 2022 og kan herefter ikke genvælges i 2024

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder? Nej.

Er medlemmet udpeget af myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja.

Særlige kompetencer:
Operationel og strategisk ledelse, børsnoterede internationale koncerner, strategiudvikling, finans, investering, risikostyring, stor bestyrelseserfaring i industri- og finansvirksomheder og fonde.

Øvrige bestyrelsesposter og andre tillidshverv:
• Fonden CBS Academic Housing (bestyrelsesformand)
• K Alternativ Private Equity 2019, 2020 & 2021 K/S (bestyrelsesformand)
• Foreningen Roskilde Festivalen
• Tryg A/S
• Tryg Forsikring A/S
Bestyrelsesmedlem Louise Gade
LOUISE GADE
BESTYRELSESMEDLEM
Executive Vice President, HR, CSR & Communication, Salling Group
Bestyrelsesmedlem Louise Gade
LOUISE GADE
Født den 15. juni 1972
Køn: kvinde
Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse i september 2014
Genvalgt i 2022 og kan herefter genvælges én gang
Er på valg i 2024

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder? Nej.

Er medlemmet udpeget af myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja.

Særlige kompetencer:
Strategi, ledelse, politik, kommunikation, kommunale forhold, sociale forhold.

Øvrige bestyrelsesposter og andre tillidshverv:
• Nordea Fonden (næstformand)
• Tietgen Fonden (næstformand)
• Hedeselskabet (medlem af repræsentantskabet)
• Medlem af Rådet for samfundsansvar og verdensmål
• Formand for komitéen for sundhed integreret i sociale indsatser
Bestyrelsesmedlem Dorrit Vanglo
DORRIT VANGLO
BESTYRELSESMEDLEM
Bestyrelsesmedlem Dorrit Vanglo
DORRIT VANGLO
Født den 25. oktober 1956
Køn: kvinde
Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den 1. maj 2019
Genvalgt i 2021 og kan herefter genvælges to gange
Er på valg i 2023

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder? Nej.

Er medlemmet udpeget af myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja.

Særlige kompetencer:
Ledelse, strategi, kapitalforvaltning og risikostyring, corporate governance og god fondsledelse. Bestyrelseserfaring fra børsnoteret og unoterede selskaber, ejerledede, fondsejede og offentligt ejede virksomheder.

Øvrige bestyrelsesposter og andre tillidshverv:
• Danmarks Eksport- og Investeringsfond (2. næstformand)
• EKF – Danmarks Eksportkredit (næstformand) og EKF A/S (næstformand)
• Hedeselskabet og Dalgas Group A/S (næstformand og formand for Risiko- og Revisionsudvalget)
• Investeringskomiteen for The Velux Foundation
• Medlem af Komitéen for god Fondsledelse
Bestyrelsesmedlem Marie Nipper
MARIE NIPPER
BESTYRELSESMEDLEM
Direktør, ARKEN
Bestyrelsesmedlem Marie Nipper
MARIE NIPPER
Født den 29. juli 1979
Køn: kvinde
Indtrådt i bestyrelsen den 5. april 2018
Genvalgt i 2022 og kan herefter genvælges tre gange
Er på valg i 2024

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder? Nej.

Er medlemmet udpeget af myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer:
Ledelse i kulturinstitutioner, nationalt og internationalt kulturelt netværk, samtidskunst og nytænkning på kunstområdet, strategiudvikling.

Øvrige bestyrelsesposter og andre tillidshverv:
• Copenhagen Phil
• HAUT (forperson)
Bestyrelsesmedlem Mads Roke Clausen
MADS ROKE CLAUSEN
BESTYRELSESMEDLEM
Direktør, Landsforeningen for sociale tilbud
Bestyrelsesmedlem Mads Roke Clausen
MADS ROKE CLAUSEN
Født 2. juni 1968
Køn: mand
Indtrådt i bestyrelsen den 5. april 2018
Genvalgt i 2022 og kan herefter genvælges tre gange
Er på valg i 2024

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder? Nej.

Er medlemmet udpeget af myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja.

Særlige kompetencer:
Strategiudvikling og forandringsledelse, viden om sociale investeringer, indblik i den frivillige sociale sektor, internationalt netværk vedr. social finance og impact.

Øvrige bestyrelsesposter:
• Liljeborgfonden
• Medlem af det rådgivende udvalg for Den sociale investeringsfond
Regler for bestyrelsesmedlemmer
Toggle text

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for to år ad gangen. Medlemmerne af bestyrelsen vælger selv sin formand og kan vælge en næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan genvælges fem gange. Bestyrelsen har råderet til at bestemme, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides med ét eller to yderligere medlemmer. Disse medlemmer vælges ligeledes af den siddende bestyrelse med simpelt flertal og for to år ad gangen.

Aldersgrænse

Bestyrelsesmedlemmer kan vælges til og med det år, hvori de fylder 69 år, og de skal afgå senest den 1. maj det år, hvori de fylder 70 år.

Udvælgelse af medlemmer til bestyrelsen

Når nye bestyrelsesmedlemmer skal udvælges, bliver der sat en grundig rekrutteringsproces i gang ofte med uvildig ekstern assistance. Udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer tager udgangspunkt i, at der skal være de fornødne kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, investering, erhvervsdrift, kunst og sociale forhold.

Habilitet

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af aftaler mellem fonden og sig selv eller et søgsmål mod sig selv. Et bestyrelsesmedlem må heller ikke deltage i aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet har en væsentlig interesse, der kan være i strid med fondens. De samme regler gælder direktøren i Bikubenfonden.

Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen foretager årligt en grundig evaluering af sit arbejde. Her afdækker de medlemmernes holdninger til bl.a. kompetence-sammensætningen og samarbejdet i bestyrelsen, mødeledelse, materiale, forberedelse og deltagelse, om der er fokus på de rette emner. Evalueringen bliver foretaget på baggrund af enten spørgeskemaer eller interview af de enkelte medlemmer, hvorefter resultaterne diskuteres i fællesskab med henblik på at forbedre kvaliteten og effektiviteten af samarbejdet og diskussionerne i bestyrelsen.

Honorarer og lønninger

Bikubenfondens bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende bestyrelsesarbejde et fast grundhonorar på 200.000 kr. årligt. Formanden modtager tre gange grundhonoraret og næstformanden to gange grundhonoraret. Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager herudover ekstra honorar.

Bikubenfondens administrerende direktør Søren Kaare-Andersen modtager et årligt vederlag på 2.392.504,32 kr. Direktør Mette Marcus og direktør Sine Egede Eskesen modtager hver et årligt vederlag på 1.250.000,04 kr.

Ved indtræden i Bikubenfondens bestyrelse, indvilliger medlemmet i at udføre bestyrelsesarbejde for Bikubenfonden ud fra følgende forretningsorden:
Bikubenfonden følger Erhvervs- og Vækstministeriets anbefalinger for god fondsledelse.
Kontakt
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
CHEF FOR LEDELSESSEKRETARIATET
+45 29 92 75 25
mr@bikubenfonden.dk
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
Mette arbejder med at koordinere direktionens og bestyrelsens arbejde. Desuden er hun ansvarlig for fondens arbejde med Academic Guest House.
Se alle
Bikubenfondens
bevillinger her