Økonomi

Det økonomiske fundament under vores filantropiske arbejde er afkastet fra vores investeringer. Vi investerer aktivt i værdipapirer, Private Equity fonde, Private Debt fonde og ejendomme. Desuden ejer vi den danske virksomhed Enkotec A/S, hvis udbytte ligeledes går til filantropisk arbejde. Centralt for vores investeringer er et fokus på ansvarlighed og bæredygtighed.
Toggle text

INVESTERINGSPOLITIK MED FOKUS PÅ AFKAST OG ANSVARLIGHED

Vores finansielle strategi skal sikre, at vi opnår det størst mulige afkast i forhold til den fastlagte risikoprofil. I Bikubenfonden investerer vi langsigtet og tager likviditetsrisici og volatilitetsrisici for på den måde at opnå bedre resultat og flest mulige midler til filantropisk arbejde. Det kan vi gøre, da der i uddelingsstrategien ikke er noget krav om pludselige og uventede uddelinger; men mere stabile uddelinger over tid. Vores investeringer spredes både geografisk og på brancher for at begrænse investeringsrisikoen. Hovedparten af vores investeringer finder sted i Norden, Nordeuropa og USA. En del af investeringerne udfører vi selv og en del i samarbejde med banker, børsmæglere og via mandater til større forvaltere. 

GENNEMLYSNING AF BÆREDYGTIGHED I INVESTERINGSPORTEFØLJE 

I vores investeringer tager vi afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FNs Global Compact og øvrige vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. Det betyder blandt andet, at vi, når vi investerer, tager hensyn til ESG, og at vores investeringer ikke omfatter kontroversielle våben eller tobaksproduktion.

For at kunne agere mere ansvarligt og være transparente om, hvordan vi agerer, får vi årligt foretaget en gennemlysning af vores investeringsportefølje ud fra en bæredygtighedsvinkel af investeringsrådgiver Curo Capital. I analysen bliver vores forvaltere målt på deres porteføljers påvirkning af klima, mennesker og samfund. Vi bruger analysen som grundlag for en intern strategisk drøftelse af, hvordan bæredygtighed skal afspejles i porteføljen fremover, samt hvilke tiltag der skal foretages for at nå dertil.

Med udgangspunkt i analysen går vi i dialog med vores kapitalforvaltere for at påvirke deres investeringsprocesser i retning af en bedre ESG-proces i deres underliggende investeringer. Niveauet for hvad der kan betragtes som gode resultater for ESG er ikke absolut, men i konstant bevægelse. Vi ønsker med vores investeringer, og deraf afledte indflydelse, at være med til at rykke på niveauet og medvirke til, at kapitalforvalterne løbende hæver deres krav til ESG. 

I vores seneste gennemlysning fra 31. december 2023 ser vi et potentiale i at øge ESG niveauet særligt i forhold til investeringer i ’Emerging Markets’. I vores illikvide investeringer ligger vores forvaltere samlet set godt i forhold til analysens benchmark, med undtagelse af enkelte underliggende selskaber.

Udviklingen af den finansielle værdiskabelse

2023 – 141,8 mio. kr.
2022 – 42,7 mio. kr.
2021 – 412,0 mio. kr. 
2020 – 137,2 mio. kr. 
2019 – 232,4 mio. kr. 
2018 – 89,5 mio. kr. 
2017 – 171,1 mio. kr. 
2016 – 162,2 mio. kr. 
2015 – 137,6 mio. kr. 

BIKUBENFONDENS UDDELINGER
Toggle text

Vores uddelinger afhænger af det overskud, vi akkumulerer. Ambitionen er at uddele hele overskuddet fratrukket vores omkostninger og inflationsbeskyttelse fordelt over en årrække. Desuden forsøger vi at anlægge et forholdsvis stabilt niveau, der tager højde for de udsving, der naturligt opstår fra år til år. 

I 2023 uddelte Bikubenfonden 145,4 mio. kr. fordelt på 69,5 mio. kr. til unge på kanten og 54,4 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst og 21,5 mio. kr. andre formål.

VORES UDDELINGER HAR DE SENESTE ÅR UDVIKLET SIG SOM FØLGER: 

2023: 145,4 mio. kr. 
2022: 139,4 mio. kr.
2021: 119 mio. kr. 
2020: 89,9 mio. kr. 
2019: 119 mio. kr. 
2018: 76 mio. kr. 
2017: 113,8 mio. kr. 
2016: 92 mio. kr. 
2015: 77 mio. kr.

Bikubenfonden råder over en række aktiver og selskaber, som vi driver med forskellige mål for øje – flere anvendes til filantropiske formål:

Enkotec A/S

Bikubenfonden ejer 100 % af industrivirksomheden Enkotec A/S, der har hovedsæde i Skanderborg. Virksomheden udvikler og producerer højkvalitetsmaskiner til fremstilling af præcisionssøm til byggeindustrien på globalt plan og er verdensledende på området. Enkotec A/S er med til at generere det økonomiske overskud, der går til vores filantropiske arbejde. 

BIFI A/S

Bikubenfonden oprettede i 2017 BIFI A/S, som fonden ejer 100 %. Selskabet driver alle Bikubenfondens investeringer i udenlandske Private Equity fonde. 

Svanninge Bjerge og Høbbet A/S

Svanninge Bjerge er et naturområde på 600 hektar på Sydfyn, som ejes og drives af Bikubenfonden. Her har vi siden 2005 lavet forskellige naturoplevelser for besøgende, og vi bruger også området til vores natursociale indsats Natur til et godt liv, som er målrettet unge på kanten. Med formålet om at bidrage til udviklingen af en vildere natur med større biodiversitet i Danmark startede vi i 2016 en udfasning af skovdriften for at omlægge Svanninge Bjerge til vildskov. Udfasningen blev afsluttet i 2020. Siden 2013 har Bikubenfonden ejet datterselskabet Høbbet A/S, der i tilknytning til Svanninge Bjerge driver landbrug og en forskningsstation. 

Thoravej 29

Den 1. marts 2021 erhvervede Bikubenfonden en ældre bygning på Thoravej 29 i Københavns Nordvestkvarter med det formål at skabe et sted, hvor vi sammen med aktører og eksperter på social- og kunstområdet kan arbejde sammen om at nyskabe muligheder for unge på kanten og aktuel scene- og billedkunst. Bygningen rummer med sine ca. 6400 kvadratmeter og fire etager mange gode muligheder for at tænke bygningen ind i vores fremtidige filantropiske virke.  

Ombygningen pågår og varetages af Pihlmann Architects, entreprenørvirksomheden Hoffmann A/S og ABC Rådgivende Ingeniører. Ombygningen vil vægte et genkendeligt udtryk i lokalområdet og bæredygtighed højt. Løsningen er tænkt ud fra et princip om, at bygningen skal genanvende sig selv og forventes at opnå en såkaldt DGNB guld certificering. Thoravej 29 er ejet af vores datterselskab Høbbet A/S. Vi forventer at kunne flytte ind på Thoravej 29 ultimo 2024. Bygningen kommer i fremtiden til at huse et community af ambitiøse mennesker fra særligt socialområdet og kunstfeltet, men også andre fagområder. For vi tror på, at det er i mødet mellem forskellige fagligheder, logikker og perspektiver, at nye tanker og muligheder opstår.

Bikuben kollegierne

Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til Kollegiefonden Bikuben, som har anvendt disse midler til opførelse og drift af tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og København. Bikubenfondens kollegier har som hovedformål at tilbyde studerende en god base under deres studier. På to af vores kollegier allokerer vi med indsatsen ’Bo-Sammen’ 10 % af lejlighederne til unge på kanten. 

I 2019 fusionerede Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben ind i en ny fond under navnet Bikubenfonden. Den nye fond blev vedtaget og etableret med juridisk virkning den 11. april 2019 og med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2019. 

Academic Guest House

Bikubenfoundation New York Inc. blev etableret i 2003 og driver Academic Guest House – et kollegium for danske studerende, som studerer i New York. 

Se alle
Bikubenfondens
bevillinger her