Økonomi

Det økonomiske fundament under vores filantropiske arbejde er afkastet fra vores investeringer. Vi investerer aktivt i værdipapirer, Private Equity fonde, Private Debt fonde og ejendomme. Desuden ejer Bikubenfonden den danske virksomhed Enkotec A/S, hvis udbytte ligeledes går til filantropisk arbejde. Centralt for vores investeringer er et fokus på ansvarlighed og bæredygtighed.
Toggle text

INVESTERINGSPOLITIK MED FOKUS PÅ AFKAST OG ANSVARLIGHED 

Vores finansielle strategi skal sikre, at vi opnår det størst mulige afkast i forhold til den fastlagte risikoprofil. I Bikubenfonden investerer vi langsigtet og tager likviditetsrisici og volatilitetsrisici for på den måde at opnå bedre resultat og flest mulige midler til filantropisk arbejde. Det kan vi gøre, da der i uddelingsstrategien ikke er noget krav om pludselige og uventede uddelinger; men mere stabile uddelinger over tid. Vores investeringer spredes både geografisk og på brancher for at begrænse investeringsrisikoen. Hovedparten af vores investeringer finder sted i Norden, Nordeuropa og USA. En del af investeringerne udfører vi selv og en del i samarbejde med banker, børsmæglere og via mandater til større forvaltere. 

Vi er omhyggelige med at udvælge samarbejdspartnere og lægger vægt på, at vores forvaltere foretager investeringer med afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FN’s Global Compact-principper, samt alle vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. Det betyder bl.a., at vi tager hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, og at vores investeringer ikke omfatter kontroversielle våben og tobaksproduktion. . 

GENNEMLYSNING AF BÆREDYGTIGHED I INVESTERINGSPORTEFØLJE 

Bæredygtige investeringer er et område i hastig udvikling og for at kunne agere mere ansvarligt og være transparente om, hvordan vi agerer, fik vi af investeringsrådgiver Curo Capital i 2021 foretaget to gennemlysninger af vores investeringsportefølje ud fra en bæredygtighedsvinkel.  

I Bikubenfonden anvender vi tre eksterne forvaltere (Danske Bank, SEB og Baillie Gifford) til at varetage vores likvide investeringer. I analysen blev vores forvaltere målt på deres porteføljers påvirkning af samfundet omkring sig i forhold til klima, mennesker og samfund. 

Første gennemlysning pr. 30. april 2021 viste, at vores portefølje ud fra et generelt synspunkt ikke indeholdt problematiske beholdninger som f.eks. atomvåben eller biologiske og kemiske våben. Ud fra en bæredygtighedsvinkel placerede vores portefølje sig meget tæt op ad benchmark og  lå midt på bæredygtighedsskalaen  

Da vi i Bikubenfonden ønsker at investere mere bæredygtigt i fremtiden, valgte vi at agere på analysen og gå i dialog med alle vores forvaltere om deres bæredygtighedspolitikker. Det betød, at nye bæredygtige strategier blev tilføjet og mindre bæredygtige strategier fjernet. Desuden valgte vi at investere i den globale aktiefond Baillie Gifford Positive Change, som har specifikt fokus på impact inden for klima og sociale forhold. Disse tiltag har ifølge en opfølgende gennemlysning af porteføljen pr. 31. december 2021 ført til en generel forbedring særligt inden for klima.

Samlet set på tværs af alle 17 verdensmål understøtter 23% af Bikubenfondens likvide portefølje nu FN’s verdensmål mod 15% i analysen pr. 30. april 2021.  

I Bikubenfonden følger og tilpasser vi løbende vores tilgang, efterhånden som der er mulighed for det. Vi vil være transparente om udviklingen i vores investeringers bæredygtighedsprofil og kommunikere nye justeringer. I 2022 arbejder vi videre med at øge vores fokus på bæredygtighed i vores investeringer sammen med vores forvaltere. 

Tabellen nedenfor viser, hvordan vores forvaltere klarer sig på 10 impact-indikatorer sammenlignet med benchmarket:

Udviklingen af den finansielle værdiskabelse

2021 – 412,0 mio. kr. 
2020 – 137,2 mio. kr. 
2019 – 232,4 mio. kr. 
2018 – 89,5 mio. kr. 
2017 – 171,1 mio. kr. 
2016 – 162,2 mio. kr. 
2015 – 137,6 mio. kr. 

Kortlægning af bæredygtighed i koncernen
Toggle text

I samarbejde med konsulentvirksomheden Beierholm er vi i gang med at kortlægge vores ageren i forhold til bæredygtighed i koncernen generelt. Med kortlægningen får vi et overblik over, hvor der er potentiale til forbedringer, og hvordan vi fremadrettet kan prioritere og implementere nye initiativer. 

Bikubenfondens uddelinger
Toggle text

Vores uddelinger afhænger af det overskud, vi akkumulerer. Ambitionen er at uddele hele overskuddet fratrukket vores omkostninger og inflationsbeskyttelse fordelt over en årrække. Desuden forsøger vi at anlægge et forholdsvis stabilt niveau, der tager højde for de udsving, der naturligt opstår fra år til år. 

I 2021 uddelte Bikubenfonden 119 mio. kr. fordelt på 52,8 mio. kr. til unge på kanten og 56,5 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst og 9,6 mio. kr. andre formål. Heraf har der været en tilbageførsel på 9 mio. kr., hvilket giver en nettouddeling på 110 mio. kr. 

VORES UDDELINGER HAR DE SENESTE ÅR UDVIKLET SIG SOM FØLGER: 

2021: 119 mio. kr. 
2020: 89,9 mio. kr. 
2019: 119 mio. kr. 
2018: 76 mio. kr. 
2017: 113,8 mio. kr. 
2016: 92 mio. kr. 
2015: 77 mio. kr 

Bikubenfonden råder over en række aktiver og selskaber, som vi driver med forskellige mål for øje – flere anvendes til filantropiske formål:

Enkotec A/S

Bikubenfonden ejer 100 % af industrivirksomheden Enkotec A/S, der har hovedsæde i Skanderborg. Virksomheden udvikler og producerer højkvalitetsmaskiner til fremstilling af præcisionssøm til byggeindustrien på globalt plan og er verdensledende på området. Enkotec A/S er med til at generere det økonomiske overskud, der går til vores filantropiske arbejde. 

BIFI A/S

Bikubenfonden oprettede i 2017 BIFI A/S, som fonden ejer 100 %. Selskabet driver alle Bikubenfondens investeringer i udenlandske Private Equity fonde. 

Svanninge Bjerge og Høbbet A/S

Svanninge Bjerge er et naturområde på 600 hektar på Sydfyn, som ejes og drives af Bikubenfonden. Her har vi siden 2005 lavet forskellige naturoplevelser for besøgende, og vi bruger også området til vores natursociale indsats Natur til et godt liv, som er målrettet unge på kanten. Med formålet om at bidrage til udviklingen af en vildere natur med større biodiversitet i Danmark startede vi i 2016 en udfasning af skovdriften for at omlægge Svanninge Bjerge til vildskov. Udfasningen blev afsluttet i 2020. Siden 2013 har Bikubenfonden ejet datterselskabet Høbbet A/S, der i tilknytning til Svanninge Bjerge driver landbrug og en forskningsstation. 

Thoravej 29

Den 1. marts 2021 erhvervede Bikubenfonden en ældre bygning på Thoravej 29 i Københavns Nordvestkvarter med det formål at skabe et sted, hvor vi sammen med aktører og eksperter på social- og kunstområdet kan arbejde sammen om at nyskabe muligheder for unge på kanten og aktuel scene- og billedkunst. Bygningen rummer med sine ca. 6400 kvadratmeter og fire etager mange gode muligheder for at tænke bygningen ind i vores fremtidige filantropiske virke.  

Ombygningen pågår og varetages af Pihlmann Architects, entreprenørvirksomheden Hoffmann A/S og ABC Rådgivende Ingeniører. Ombygningen vil vægte et genkendeligt udtryk i lokalområdet og bæredygtighed højt. Løsningen er tænkt ud fra et princip om, at bygningen skal genanvende sig selv og forventes at opnå en såkaldt DGNB guld certificering. Vi forventer at kunne flytte ind på Thoravej 29 primo 2024. Thoravej 29 er ejet af vores datterselskab Høbbet A/S. 

Bikuben kollegierne

Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til Kollegiefonden Bikuben, som har anvendt disse midler til opførelse og drift af tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og København. Bikubenfondens kollegier har som hovedformål at tilbyde studerende en god base under deres studier. På to af vores kollegier allokerer vi med indsatsen ’Bo-Sammen’ 10 % af lejlighederne til unge på kanten. 

I 2019 fusionerede Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben ind i en ny fond under navnet Bikubenfonden. Den nye fond blev vedtaget og etableret med juridisk virkning den 11. april 2019 og med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2019. 

Academic Guest House

Bikubenfoundation New York Inc. blev etableret i 2003 og driver Academic Guest House – et kollegium for danske studerende, som studerer i New York. 

Se alle
Bikubenfondens
bevillinger her