Hjem til Alle alliancen

Der findes en vej til at stoppe den stigende hjemløshed. Lad os gå den sammen.
Toggle text

Hjemløshed er et stigende problem i Danmark, særligt blandt unge hvor der er 72 pct. flere hjemløse end for 10 år siden. Når et menneske først er der, hvor netværket er forsvundet og han eller hun må overnatte i opgange og parkeringskældre og til sidst på herberger, går nedturen stærkt. Hvert år taber samfundet mennesker, som aldrig får en god tilværelse med netværk, uddannelse og arbejde.

Som en del af Hjem til Alle alliancen arbejder vi for at stoppe hjemløshed, både ved at bidrage aktivt til løsninger lokalt, men også ved at sætte det på den politiske dagsorden nationalt.

Det vil betyde et opgør med den udbredte opfattelse af, at hjemløshed alene er et socialt problem. Vi taler om det der gik galt for den enkelte og så glemmer vi at se på de strukturelle faktorer. Når hjemløshed i Danmark stiger, hænger det i høj grad sammen med at boligmarkedet er presset.

I regi af Hjem til Alle alliancen arbejder vi derfor for et skifte i tilgangen til hjemløshed, så vi går fra at håndtere hjemløshed gennem midlertidige herbergspladser til at stoppe den gennem betalelige boliger med støtte.

UNG MELLEM ANBRINGELSE OG EGET HJEM
Ifølge VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har ca. 40 % af de unge, som bliver hjemløse, været anbragt uden for hjemmet som barn. Derfor arbejder vi for at bryde fødekæden fra anbringelse til hjemløshed gennem nyskabende og politiske indsatser målrettet anbragte unge i overgangen til voksenlivet.

Indsatserne bygger på de unges egne oplevelser af barrierer og potentialer i overgangen, som vi har undersøgt sammen med Socialt Udviklingscenter SUS og sammenfattet i rapporten ’Ung mellem anbringelse og eget hjem’.

Du kan læse rapporten og mere om de initiativer, vi har valgt at igangsætte på baggrund af rapporten her.

Evalueringsrapport 2018

Hjem til Alle alliancen er i 2018 blevet evalueret. Evalueringen viser, at alliancen er lykkedes med at skabe fælles fodslag om mission og strategi.

LÆS RAPPORTEN HER

Fakta om unge hjemløse i Danmark
Toggle text
 • Der er ca. 2.000 hjemløse unge i Danmark. Tallet er en stigning på 74 % siden 2009.
 • Halvdelen af hjemløse unge har en psykisk sygdom.
 • Halvdelen af hjemløse unge har mindst et misbrug af alkohol eller stoffer.
 • En tredjedel af de hjemløse unge har både en psykisk sygdom og et misbrug af enten alkohol og/eller stoffer.
 • Over halvdelen af hjemløse unge under 23 år kommer fra et middelklassehjem, hvor hverken mor eller far har et misbrug eller en psykisk sygdom.
 • Op mod halvdelen af de hjemløse unge der har boet på herberg, har været anbragt som børn.
 • Næsten en fjerdedel af de hjemløse unge er enten indvandrere eller efterkommere.

Fakta er baseret på rapporterne Kortlægning af hjemløshed i Danmark 2017, Kortlægning af hjemløshed i Danmark 2017, og Veje ud og ind af hjemløshed (2017) fra VIVE.

Hvad er Hjem til Alle alliancen?
Toggle text

I 2015 fik vi sammen med Realdania, Helsefonden og Københavns Kommune lavet en analyse af hjemløshed blandt unge i Danmark. Analysen viste, at problemet er både komplekst og stigende. Det fik initiativgruppen til sammen at lancere Hjem til Alle alliancen i foråret 2016, hvor der også blev afholdt en udviklingsarena for både initiativtagere og andre bidragydere. Her trak 80 engagerede mennesker i arbejdstøjet for at udvikle idéer og koncepter, der skal hjælpe unge hjemløse med at få et hjem. 

Hjem til Alle alliancen består af en række aktører, der har forpligtet sig til at bidrage til at nå målet om at stoppe hjemløshed blandt unge. Alliancen omfatter repræsentanter for:

 • De myndigheder, som har ansvaret for at garantere sociale ydelser og støtte til de unge, herunder nogle af de kommuner, som oplever problemerne mest markant.
 • Den almene boligsektor, der er en nøgleaktør, når det handler om at skabe billige boliger.
 • Pensionskasser, der har muligheden for at investere i nye løsninger.
 • Frivillige organisationer, der har erfaring med at skabe netværk, relationer og ligeværdige fællesskaber med de unge.
 • Vidensaktører der bl.a. beskæftiger sig med forskning, vidensformidling og undervisning.
 • En række fonde bakker op.

Hjem til Alle alliancen dannede i 2017 foreningen Hjem til Alle og valgte en bestyrelse, som i dag leder alliancens arbejde. Bekæmpelsen af hjemløshed blandt unge foregår på mange sideløbende spor og forskellige niveauer. Et sekretariat driver arbejdet med at samle aktører, identificere og påvirke strukturelle og lovmæssige barrierer, udvikle koncepter og sprede modeller, der virker, til hele landet.

Læs mere om Hjem til Alle alliancen her

Bikubenfondens bidrag til alliancens arbejde

Hjem til Alle alliancens sekretariat

I 2014 bevilgede Bikubenfonden i første omgang 300.000 kr. til en foranalyse af hjemløshed blandt unge. Siden har vi fra 2015 til 2019 støttet Hjem til Alle alliancen med 9 mio. kr. og har i 2018 yderligere bevilliget 3,5 mio. kr. årligt til og med 2021 for at understøtte rammerne for det langsigtede arbejde.

Dem vi taler om skal tale selv – medieskole for unge hjemløse

Selvom mere end 2.000 unge lever som hjemløse i Danmark, er deres stemme stort set fraværende i den offentlige debat. Derfor gik Dagbladet Information og Hjem til Alle alliancen med en bevilling på 195.000 kr. fra Bikubenfonden sammen om at udvikle og afholde en medieskole for unge, der lever som hjemløse eller på anden måde har erfaring med hjemløshed. Målet var at kvalificere den offentlige samtale ved at bringe de unges egne perspektiver og erfaringer ind i debatten. Medieskolen havde til formål at give de unge redskaber til at samarbejde med medierne, deltage i debatten og bruge deres egne historier til at nuancere billedet af, hvad det vil sige at være ung og hjemløs. Bikubenfonden og Hjem til Alle er fortsat nysgerrige på, hvordan vi kan give de unge en stemme i debatten.

Hjem til dig

Hjem til Dig er et samarbejde mellem Hjem til Alle alliancen, Røde Kors og Bikubenfonden, som afsøger, hvordan nye former for frivillighed kan være med til at forebygge og stoppe hjemløshed. Løsningerne kan se forskellige ud og afhænger af den enkelte unges konkrete situation. Indtil videre har der været gode erfaringer med at tilbyde unge et midlertidigt værelse hos en frivillig vært i 3-6 måneder, og samtidig tilbyde den unge en frivillig boligmentor, som kan hjælpe med boligsøgningen. I projektets første fase fra 2018 til 2021 lykkedes det for 21 ud af 23 unge at komme i egen bolig efter kun få måneder hos en vært.

Målet er at hjælpe så mange unge som muligt til en stabil boligsituation. De unge i projektet kommer ofte fra konfliktfyldte hjem og overnatter eksempelvis på sofaer hos venner og bekendte. Fælles for unge i Hjem til Dig er dog, at de alle står med et akut behov for hjælp til en stabil boligsituation.

Hjem til Dig bygger ovenpå de gode erfaringer med værtsophold og boligmentorer, men med en åben og eksperimenterende tilgang til endnu flere måder at tænke frivillighed på.

I 2017 bevilgede Bikubenfonden 2,6 mio. kr. til etableringen af Hjem til dig, som er en dansk version af Depaul UKs velafprøvede britiske koncept Nightstop. Hjem til Alle alliancen, Dansk Røde Kors og Ungdommens Røde Kors samarbejder med Aarhus, København og Roskilde Kommune om at udvikle den danske version. De første matches mellem familie og ung skete i 2018. 

Bo-Sammen

Bo-Sammen bygger på grundtanken om, at vejen ud af hjemløshed handler om andet end en bolig. Det handler også om at få adgang til venskaber, fællesskaber og netværk med andre unge – og få en uddannelse. Vi har reserveret 10 % af værelserne på Bikuben Kollegiet i København og på vores kollegium i Odense til unge mellem 17-30 år, som er hjemløse eller er i risiko for at blive det, og som enten allerede er studerende eller har planer om at blive det inden for et år. Desuden har vi etableret et tæt samarbejde med de respektive kommuner. Bo-Sammen tager højde for, at mange af de unge hjemløse har psykiske eller sociale problemer, som kræver en særlig indsats. Derfor følger der intensiv kommunal bostøtte med før, under og efter indflytningen. Det er kommunen, der henviser de unge, de vurderer som et godt match for kollegiet. Kollegiet bidrager med en aktiv indsats for at skabe gode fællesskaber for alle de unge, der bor på kollegiet. Vi fortæller meget gerne om, hvordan dit kollegie kan blive en del af en moderne kollegiemodel med fokus på fællesskab, som stadigt flere unge efterspørger. I 2019 blev Bo-Sammen udvalgt som 1 ud af de 50 mest innovative boligløsninger på hjemløseområdet i Europa.

Rapporten ’Sådan stopper vi hjemløshed – Det næste store skridt’

Rapporten viser, hvordan det er muligt at afskaffe langtidshjemløshed i 2030 ved investeringer i boliger og social støtte. Kraka har udarbejdet rapporten i samarbejde med Hjem til Alle og med støtte fra Dreyers Fond og Bikubenfonden, der har bidraget med 300.000 kr.  

Helt hjem - Investering i bedre boligløsninger

Hjem Til Alle er sammen med København, Aarhus, Høje Taastrup og Roskilde Kommune ved at udforske nye og bæredygtige måder at tilvejebringe flere betalelige boliger og sikre intensiv, fleksibel og individuelt tilrettelagt social støtte og adgang til fællesskaber for unge, der ikke har et hjem. Bikubenfonden har støttet indsatsen med 3 mio. kr.

Kontakt
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
SENIORRÅDGIVER
+45 50 60 98 20
cd@bikubenfonden.dk
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
Christina er tilknyttet det sociale område og er i samarbejde med Sine ansvarlig for uddelinger og udvikling af de sociale indsatser.
Sådan kommer du
i dialog

Vi hører gerne fra dig, hvis din organisation kan bidrage med viden, koncepter, manpower, finansiering eller blot ønsker at indgå i dialog om, hvordan vi sammen stopper hjemløshed blandt unge. Send en kortfattet mail til os, så giver vi svar på, om et møde eller en ansøgning vil være relevant.