Mød kvæget i Svanninge Bjerge

Da isen trak sig tilbage efter sidste istid, indvandrede store planteædere, og de var med til at præge landskabet ved at skabe en dynamik mellem skov og lysåben natur med deres græsning og slid på landskabet. De store planteædere spillede en stor rolle i de lyskrævende arters overlevelse. I dag er der mangel på de store, vilde planteædere, der er vigtige for at sikre landskabsudvikling og mangfoldighed i naturen. I området med vild natur i Svanninge Bjerge finder kvæg af racen Welsh Black derfor føde hele året rundt. Kvæget udgør en væsentlig del af områdets naturudvikling og landskabspleje.
Toggle text

Racen er nøje udvalgt på grund af dens hårdføre natur og venlige sind. De kan græsse året rundt, er rolige og omgængelige og derfor egnet til områder, hvor der færdes gæster i naturen.

KVÆG Fremmer biodiversiteten i vildskoven

Kvæget er med til at fremme biodiversiteten i Svanninge Bjerge på flere forskellige måder.

  • Deres græsning sørger for lys til skovbunden, og er bl.a. er medvirkende til, at overdrevet ikke springer i skov. Der opstår det, som vi kalder et mosaiklandskab, hvor skov afløses af lysåbne områder.
  • Deres græsning udpiner langsomt jorden, så plantearter, der er tilpasset næringsfattig jord kan få fæste.
  • De græsser langs og i vådområder og sørger derfor for, at vådområderne ikke vokser til.
  • De slider på områdets træer og buske ved at spise, gnubbe og trampe på dem. Stikkende planter som tjørn, enebær og slåen overlever lettere dette slid, og kendetegner derfor ofte næringsfattige afgræssede områder.
  • De slider på landskabet og graver huller til gavn for insekter og planter, der kan spire frem her.
  • Kvæget græsser ikke omkring deres gødning, og her opstår der fristeder, hvor blomster og urter får plads
    til at udvikle sig.
  • Kokasserne tiltrækker i sig selv forskellige insekter.

Flokstørrelserne er afpasset hver indhegnings størrelse, og vi forsøger at ramme områdets bæreevne, så der er lige nøjagtig nok foder til dyrene om vinteren, hvor de ikke tilskudsfodres. I stedet spiser både af græs og mindre velsmagende planter som lysesiv, pilegrene m.m., der konkurrerer med mere spændende planter.

Når sommeren kommer med lys og varme, sætter plantevæksten fart på, og de relativt små flokke kvæg kan ikke spise op. Vinteren igennem har kvæget spist af de vækster, der om sommeren konkurrerer med fx de blomstrende urter, og derfor ser vi nu en eksplosion af forskellige blomster i området. Kvægets indflydelse på naturen giver mere variation, og det giver gode forhold for flere slags insekter, og dermed også flere af de insektædende fugle. Langsomt kommer nye og mere specielle arter af planter og dyr igen, men det tager mange år, hvor dyrene skal græsse kontinuerligt.

Toggle text

KVÆG, BIODIVERSITET OG KLIMA
Målet i Svanninge Bjerge er at fremme udviklingen af vild natur og en højere biodiversitet (Læs mere om vores vildskovsprojekt her. Welsh Black-kvæget er med deres påvirkning væsentligt for den udvikling.

Kvæg udleder en større mængde drivhusgas end mange andre dyr, fordi de er drøvtyggere. Ligesom kvæget er hjorte også drøvtyggere, og derfor er de meget effektive til at udnytte deres føde. Særligt skove, hvor de naturlige processer får lov til at forløbe uforstyrret, optager kulstof og fungerer som værdifulde kulstoflagre. Med projektet ”Vildskov i Svanninge Bjerge” og en række biodiversitetsfremmende tiltag håber vi, at de naturlige processer i skoven er kickstartet. Den naturlige foryngelse af skoven er én af disse naturlige processer, der bl.a. er muliggjort ved kvægets græsning og slid på landskabet.

KVÆG MED HALSBÅND
Du kan møde kvæg med halsbånd på i Svanninge Bjerge. I hver flok er der et eller to dyr med halsbånd på. Halsbåndet, der ikke generer koen, har monteret en lille gps-sender, som giver information om, hvor koen – og dermed også flokken er og har været.  Det giver os viden om kvægets vandringsmønstre i området, og data bliver også anvendt af forskere fra Syddansk Universitet.

DYREVELFÆRD I SVANNINGE BJERGE 
Vi ønsker at blande os så lidt som muligt i kvægets liv, så de kan leve et liv, der er så tæt på deres naturlige som muligt - men vi har stadig et ansvar over for dem. For at leve op til den gældende lovgivning, tager vi derfor en række forholdsregler i Svanninge Bjerge. Kvæget har fx altid adgang til frisk vand, mineraler og et tørt leje. Foldene i Svanninge Bjerge er så store, at kvæget året rundt kan finde arealer med græs, der ikke er trådt op

Kvæget kan godt være sultent om vinteren, og så spiser de i bund af alle de vækster, som vi gerne vil have mindre af, men de må ikke sulte. Derfor holder vores kyndige medarbejdere øje med kvæget hver dag året rundt for at tage hensyn til dyrenes trivsel. I forhold til deres vurdering, samt den optimale udvikling af naturen i området, tilpasser vi antallet af kvæg. Du kan læse mere om rammerne for naturkvæget i Svanninge Bjerge her.

Vi har fået mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, der sikrer en høj dyrevelfærd.

SALG AF KØD FRA NATURKVÆG
Du har mulighed for at købe kødet fra naturkvæget i Svanninge Bjerge eller fra det ekstensive landbrugsområde Høbbet. Vester Hæsinge Slagterforretning står for slagtning, udskæring og pakning. Du kan afhente kødet hos Vester Hæsinge Slagterforretning, Birkevej 37, 5672 Broby.

Kødet sælges bl.a. hakket eller i pakker à 10 og 20 kg. med blandede udskæringer. Pakkerne indeholder både bøffer, hakket kød og stege (ingen større ben). Derudover har vi sæsonvarer som grillpølser og vi kan i nogle tilfælde også efterkomme særlige forespørgsler.

Har det interesse, kan du bestille gennem Høbbet A/S

SALG AF DYR TIL AVL OG GRÆSNING
Vi sælger særligt udvalgte ungtyre avlet på de bedste walisiske og tyske blodlinjer til avlere. Enkelte køer og kvier kan evt. medfølge. Alle er hovedstambogsførte. Desuden sælger vi kvæg til græsningslaug.

Ved interesse kan du kontakte driftsleder Anders Pedersen herunder.

Kontakt
Anders
ANDERS PEDERSEN
DRIFTSLEDER
+45 21 43 09 55
ap@bikubenfonden.dk
Anders
ANDERS PEDERSEN
Anders er ansvarlig for den daglige drift af Svanninge Bjerge og de tilknyttede ejendomme i området. Anders er desuden driftsleder for Høbbet.
Følg os på Facebook

Her kan du følge med i dagligdagen i skoven. Det er også her, vi informerer om ture og arrangementer i Svanninge Bjerge, som du kan deltage i.