Oplev dyrelivet i Svanninge Bjerge

I Svanninge Bjerge kan du opleve et rigt dyreliv. Har du øjnene med dig, kan du være heldig at spotte nogle af områdets vilde dyr eller sporene fra dem
Toggle text

Svanninge Bjerge er levested for en række almindelige danske pattedyr: ræv, hare, egern, pindsvin, rådyr, dådyr og forskellige arter af flagermus og mus. Du kan også være heldig at møde flere sjældnere arter i skoven heri blandt hasselmusen, der er blandt Danmarks mest sjældne og truede dyrearter. Vi arbejder på at gøre vilkårene bedre for hasselmusen ved at sørge for, at der er egnede arealer med en varieret, tæt bundvegetation med bærplanter. 

Fuglelivet i Svanninge Bjerge 

Skovens størrelse og variation danner de perfekte rammer for mange forskellige fuglearter – både ynglefugle og trækfugle. Ravne og skovsnepper er nogle af områdets spændende ynglefugle, og også den sjældne nordiske lappedykker er tidligere set i området. Vi oplever også relativt ofte grønspætter i området, som er en fugleart i tilbagegang. Blandt rovfuglene yngler musvåge, tårnfalk og spurvehøg. Desuden har vi rovfugle som fiskeørn, havørn, blå kærhøg, lærkefalk og rød glente, der gæster området. Vi håber, at vores måde at forvalte naturen i Svanninge Bjerge på længere sigt vil betyde, at nogle af disse arter også begynder at yngle her. 

Hvis du er nysgerrig på at læse mere om fuglelivet i Svanninge Bjerge, kan du downloade en rapport om ornitologisk artsdiversitet her, og du kan downloade vores fuglefelthåndbog her.

Fra naturnær skovdrift til vildskov
Toggle text

Vi har de seneste år ændret måden at forvalte skovområdet på i Svanninge Bjerge. I store dele af skoven har vi skabt mulighed for mere varieret skov med gamle og døde træer. Det kalder vi vildskov. Over tid skal vildskoven gerne medføre et langt rigere dyre- og planteliv – og dermed flere naturoplevelser, når du besøger skoven. I Svanninge Bjerge har ændringen givet bedre betingelser for mange forskellige dyr, f.eks. guldsmede, frøer og fugle.

Har du forskningsinteresse
i området?

Vi samarbejder gerne med forskere og studerende i forhold til naturforvaltnings, plante- og dyreliv i Svanninge Bjerge.

Syddansk Universitet lejer sig ind i områdets forskningsstation. Skal du i kontakt med SDU, kan du finde kontakt info her