Bestyrelse

Bestyrelsesformand
Adm. direktør, DFDS A/S. Indtrådt i bestyrelsen den 18. september 2013

Niels
Smedegaard

Næstformand
CEO og Senior Partner i KPMG. Indtrådt i bestyrelsen den 20. juni 2012.

Thomas
Hofman-Bang

Bestyrelsesmedlem
Direktør. Indtrådt i bestyrelsen den 7. december 2011.

Anne
Broeng

Bestyrelsesmedlem
Højesteretsdommer. Indtrådt i bestyrelsen den 21. juni 2011.

Jon
Stokholm

Bestyrelsesmedlem
Advokat, partner i DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab. Indtrådt i bestyrelsen den 6. april 2010.

Søren
Jenstrup

Bestyrelsesmedlem
Direktør på VIA Efter- og videreuddannelse. Indtrådt i bestyrelsen den 17. september 2014.

Louise
Gade

Regler for Bikubenfondens bestyrelse

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for to år ad gangen. Medlemmer af bestyrelsen vælger selv sin formand og kan vælge en næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan genvælges fire gange. Hertil kan bestyrelsesmedlemmerne vælges til og med det år, hvori de fylder 67 år og skal afgå senest den 1. maj det år, i hvilket de fylder 68 år.

Bestyrelsen har råderet til at bestemme, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides med ét eller to yderligere medlemmer, som ligeledes vælges af den siddende bestyrelse med simpelt flertal og for to år ad gangen.

Bestyrelsen foretager årligt en grundig evaluering af sit arbejde.

Habilitet

Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af et spørgsmål om aftaler mellem fonden og ham selv eller søgsmål mod ham selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.

Udvælgelse af medlemmer til bestyrelsen

Udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer tager udgangspunkt i, at der skal være de fornødne kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, investering, erhvervsdrift, kultur og sociale forhold.

Ved udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer igangsættes en grundig proces med anvendelse af ekstern uvildig assistance.

Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer

Læs mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer ved at klikke på deres respektive portrætfotos ovenfor.

Vederlag

Bikubenfondens bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende bestyrelsesarbejde et fast grundhonorar på 150.000 kr. Formanden modtager tre gange grundhonoraret og næstformanden to gange grundhonoraret.

Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager herudover ekstra honorar.

Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen modtager en årlig løn og pension på 2.178.332 kr.