Økonomi

Det økonomiske fundament under vores filantropiske arbejde er afkastet fra vores investeringer. Vi investerer aktivt i værdipapirer, Private Equity fonde, Private Debt fonde og ejendomme. Desuden ejer Bikubenfonden den danske virksomhed Enkotec A/S, hvis udbytte ligeledes går til filantropisk arbejde.
Toggle text

Investeringspolitik med fokus på afkast og ansvarlighed

Vores finansielle strategi skal sikre, at vi opnår det størst mulige afkast i forhold til den fastlagte risikoprofil. I Bikubenfonden investerer vi langsigtet og tager likviditetsrisici og volatilitetsrisici for på den måde at opnå bedre resultat og flest mulige midler til filantropisk arbejde. Det kan vi gøre, da der i uddelingsstrategien ikke er noget krav om pludselige og uventede uddelinger; men mere stabile uddelinger over tid. Vores investeringer spredes både geografisk og på brancher for at begrænse investeringsrisikoen. Hovedparten af vores investeringer finder sted i Norden, Nordeuropa og USA. En del af investeringerne udfører vi selv og en del i samarbejde med banker, børsmæglere og via mandater til større forvaltere.

Ansvarlige investeringer

Vi er omhyggelige med at udvælge samarbejdspartnere og lægger vægt på, at vores forvaltere foretager investeringer med afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FN’s Global Compact-principper, samt alle vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. Det betyder, at vi tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, når vi investerer, samt at vores investeringer ikke bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.

Udviklingen af den finansielle værdiskabelse

2019 – 232,4 mio. kr.
2018 – 89,5 mio. kr.
2017 – 171,1 mio. kr.
2016 – 162,2 mio. kr.
2015 – 137,6 mio. kr.

Bikubenfondens uddelinger
Toggle text

Vores uddelinger afhænger af det overskud, vi akkumulerer. Ambitionen er at uddele hele overskuddet fratrukket vores omkostninger og inflationsbeskyttelse. Desuden forsøger vi at anlægge et forholdsvis stabilt niveau, der tager højde for de udsving, der naturligt opstår fra år til år.

I 2019 uddelte Bikubenfonden 119 mio. kr. fordelt på 58 mio. kr. til unge på kanten og 55 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst og 6 mio. kr. andre formål. Heraf har der været en tilbageførsel på 2 mio. kr., hvilket giver en nettouddeling på 117 mio. kr.

Vores uddelinger har de seneste år udviklet sig som følger:

2019: 119 mio. kr.
2018: 76 mio. kr.
2017: 113,8 mio. kr.
2016: 92 mio. kr.
2015: 77 mio. kr

Bikubenfonden råder over en række aktiver og selskaber, som vi driver med forskellige mål for øje – flere anvendes til filantropiske formål:

Aktiver og selskaber

Enkotec A/S

Bikubenfonden ejer 100 % af industrivirksomheden Enkotec A/S, der har hovedsæde i Skanderborg. Virksomheden udvikler og producerer højkvalitetsmaskiner til fremstilling af præcisionssøm til byggeindustrien på globalt plan og er verdensledende på området. Enkotec A/S er med til at generere det økonomiske overskud, der går til vores filantropiske arbejde.

BIFI A/S

Bikubenfonden oprettede i 2017 BIFI A/S, som fonden ejer 100 %. Selskabet driver alle Bikubenfondens investeringer i udenlandske Private Equity huse.

Svanninge Bjerge og Høbbet A/S

Svanninge Bjerge er et naturområde på 600 hektar på Sydfyn, som ejes og drives af Bikubenfonden. Her har vi siden 2005 lavet forskellige naturoplevelser for mennesker, og i de seneste år har vi fået stadigt større fokus på naturen og oplevelsernes potentiale i forhold til socialt udsatte. Det har udmøntet sig i indsatsen Natur til et godt liv målrettet unge på kanten. Siden 2013 har Bikubenfonden ejet datterselskabet Høbbet A/S, der i tilknytning til Svanninge Bjerge driver landbrug og en forskningsstation.

Fondenes Hus

I 2013 erhvervede vi Fondenes Hus på Otto Mønsteds Gade 5 med det formål at fremme videndeling, kompetenceudvikling og samarbejde på tværs ved at udnytte fordelene ved fælles drift samt skabe øget gennemsigtighed for omverdenen.

Bikubenfonden solgte i 2020 Fondenes Hus ud fra en vision om at etablere et nyt sted med fokus på samarbejde, udvikling og innovation. Den 1. oktober 2020 blev bygningen på Otto Mønsteds Gade 5 overdraget til P+, Pensionskassen for Akademikere. Bikubenfondens sekretariat rykker tidligst ud af Fondenes Hus i november 2021.

Bikuben kollegierne

Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til Kollegiefonden Bikuben, som har anvendt disse midler til opførelse og drift af tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og København. Bikubenfondens kollegier har som hovedformål at tilbyde studerende en god base under deres studier, men bruges også i vores sociale arbejde.

I 2019 fusionerede Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben ind i en ny fond under navnet Bikubenfonden. Den nye fond blev vedtaget og etableret med juridisk virkning den 11. april 2019 og med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2019.

Academic Guest House

Bikubenfoundation New York Inc. blev etableret i 2003 og driver Academic Guest House – et kollegium for danske studerende, som studerer i New York.

Se alle
Bikubenfondens
bevillinger her