Bikubenfondens strategi

Nyskaber muligheder for unge på kanten og aktuel kunst

Bikubenfonden arbejder for at skabe nye muligheder for unge på kanten af samfundet og for kunstnere og kulturinstitutioner til at gå nye veje. Det sker ved brug af en bred palette af filantropiske virkemidler end alene at udskrive checks.

Bikubenfonden har gennem de seneste par år gennemgået en markant forandring og fik i 2016 ny strategi. Tidligere havde fonden en mere traditionel praksis med fokus på klassiske donationer. Men med den nye strategi for det filantropiske område bevæger Bikubenfonden sig nu i endnu højere grad i retning af at agere som en proaktiv, samarbejdsorienteret og engagerende fond.

Med et samlet uddelingsniveau på godt 90 mio. kr. årligt er Bikubenfonden blandt de mindre af de store danske fonde. Formålet med strategien er at arbejde mere fokuseret og få endnu mere ud af midlerne.

Bikubenfondens strategi er baseret på tænkningen om, at de filantropiske fonde er i en unik position til at skabe forandring i samarbejde med civilsamfund, private og offentlige aktører, handle risikovilligt og tænke langsigtet. Fonden har fokus på at udvikle og afprøve nytænkende indsatser med det formål at skabe mest mulig social værdi og kunstnerisk kvalitet.

Nyskaber muligheder

Bikubenfondens strategi tager afsæt i ønsket om at skabe nye muligheder på det kulturelle og sociale felt. ”Nyskaber muligheder” er fondens afsæt og udtrykker en vilje til at arbejde på innovative måder og skabe nye muligheder for de mennesker, organisationer og indsatser, fonden støtter.

Filosofien er, at der inden for både det sociale og det kulturelle område findes et behov for forandring og nybrud, som ikke altid kan ske med enkeltstående indsatser. Metoden på større indsatser vil ofte være den samme på tværs af de to meget forskelligartede indsatsområder. Først skal der identificeres nye og relevante fokusområder i samspil med det faglige felt. Derefter vil fonden samle og producere ny viden og dernæst indgå samarbejder med sin omverden om udformningen af indsatserne.

Aktuel kunst

På det kulturelle område har strategien fokus på at bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale. Fonden vil bakke op om udviklingen af den idérigdom og kvalitet, der er på kunstscenen.

Strategien på det kulturelle område er baseret på det eksplicitte kunstsyn, at kunsten ikke kan eller skal opgøres ud fra et synspunkt om nytteværdi. Bikubenfonden arbejder i stedet ud fra en stærk overbevisning om kunstens betydning: Kunsten skal ikke nødvendigvis bruges til noget. Kunst kan skabe nye erkendelser og refleksion over eget liv og omverden. Kunst kan være rum for sansning, fortælle historien eller skabe debat. Således har kunsten ikke ét defineret formål, men mange og bør være tydeligt uafhængigt af skiftende regeringers politiske agendaer.

Med strategien har fonden valgt at fokusere på scenekunst og billedkunst med det formål at arbejde endnu mere målrettet. 

Unge på kanten

På det sociale område arbejder Bikubenfonden ud fra en stærk tro på det enkelte menneskes ressourcer og ønsker at give socialt udsatte unge på kanten af samfundet mulighed for at gå nye veje og realisere deres potentiale.

Udgangspunktet for Bikubenfondens arbejde er at mobilisere det enkelte menneskes potentiale og egen modstandskraft for her igennem at opnå evnen til at tage medansvar for sit eget liv. Fonden ønsker at gøre en indsats for unge ramt af komplekse problemstillinger inden for mange forskellige livsarenaer – familie, netværk, job, uddannelse og fritidsliv. Fondens fokus er på de udsatte unge mellem 13 og 30 år, som f.eks. unge hjemløse, uledsagede flygtninge eller kriminelle unge. Hvordan indsatserne skal tilrettelægges afhænger af afdækningen af selve problemets kerne.

En fokuseret strategi med markante fravalg

Bikubenfondens strategi er samlet set en bevægelse mod en mere proaktiv og fremadrettet filantropi. Fonden vil i sit virke bidrage med mere end penge og bevæge sig fra et fokus på aktivitet til udvikling. I praksis vil det ofte betyde større bevillinger og en længere tidshorisont. Desuden interesserer fonden sig for at følge op på virkningen og betydningen af de iværksatte indsatser. Og på at sikre kapacitetsopbygning af de sociale og kulturelle samarbejdsinstitutioner samt økonomisk bæredygtighed i den enkelte indsats.

Ansøgning

Vi er i gang med at skifte ansøgningssystem og modtager på nuværende tidspunkt ikke nye ansøgninger. 

Vi åbner for nye ansøgninger igen medio maj 2018. Følg med her på hjemmesiden.

Hvis du har igangværende sager, vil de stadig blive vurderet i vores gamle ansøgningssystem, ligesom du stadig kan logge ind og læse og skrive eventuelle beskeder vedr. din sag. Du vil i løbet af maj måned modtage en mail om, hvordan du skal forholde dig til, at vi overgår til nyt ansøgningssystem.

Nyskaber muligheder

Bikubenfondens strategi tager afsæt i ønsket om at skabe nye muligheder på det kulturelle og sociale felt. ”Nyskaber muligheder” er fondens afsæt og udtrykker en vilje til at arbejde på innovative måder og skabe nye muligheder for de mennesker, organisationer og indsatser, fonden støtter.

Aktuel kunst
På det kulturelle område har Bikubenfonden fokus på at bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale. Fonden vil bakke op om udviklingen af den idérigdom og kvalitet, der er på kunstscenen.

Unge på kanten
På det sociale område arbejder Bikubenfonden ud fra en stærk tro på det enkelte menneskes ressourcer og ønsker at give socialt udsatte unge på kanten af samfundet mulighed for at gå nye veje og realisere deres potentiale.

Det støtter vi ikke

 

 • ​Enkeltpersoner, herunder studielegater og ph.d.-stipendiater, private anskaffelser osv.
 • Politiske organisationer og andre politiske formål
 • Indsatser inden for sundheds- og sygdomsområdet
 • Indsatser inden for handicapområdet
 • Legater til rejser, studieture og studieophold
 • Venneforeninger
 • Anlægsopgaver samt om- og tilbygningsprojekter
 • Professionelle idrætsudøvere
 • Koncerter, musikfestivaler og fiktionsfilm
 • Kommercielle gallerier
 • Anskaffelser, herunder inventar, IT udstyr osv.
 • Projekter som er oplagte offentlige opgaver eller hvor virksomheder eller faglige interesseorganisationer opnår økonomisk afkast af projektet.